ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

 

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

Относно: Становище на БСК по проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖА НИКОЛОВА, Г-Н АНАНИЕВ, Г-Н ПЕТКОВ,

 

БСК представя следното становище по цитирания проект на ПМС:

  1. С предлаганите промени ще се увеличи броят на лицата с над 50% трайно намалена работоспособност (влошена функционалност и трайни увреждания), както и разходите за сметка на пенсионно-осигурителната система и социалното подпомагане.
  2. Постановяването от лекарските консултативни комисии (ЛКК) на по-висока степен на трайни увреждания ще доведе до допълнителни негативни ефекти за пазара на труда и трудова демотивация на хората с увреждания, при това в условия на остър дефицит на работна сила и протичаща демографска и емиграционна криза.
  3. БСК поддържа отново многократно заявените позиции за радикална промяна в системата на медицинската експертиза и оценяване на функционалността, а не на „работоспособността“ на освидетелстваното лице. Необходимо е преодоляване на възприетия подход, че оценката за вид и степен на увреждане е тъждествена на оценката на трайно намалена работоспособност.
  4. Необходимо е въвеждане на методологията и електронния инструментариум по прилагане на приетата през 2001 г. Международна класификация на функционалността, уврежданията и здравето - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) на СЗО, за което БСК е настоявала многократно. В тази връзка, въвеждането на код по МКБ е правилна, но закъсняла и абсолютно недостатъчна стъпка. Незабавно следва да бъдат предприети мерки и създаване на т. нар. електронно здравно досие на българските граждани и ефективен контрол върху издаваните епикризи и решения на ЛКК.

Изложеното не дава основания да подкрепим възприетия подход на ограничени промени с ясни негативни ефекти за пазара на труда и пенсионно осигурителната система.

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Становище на БСК по проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза
Добави мнение