Изх. № 02-00-15 #1/13.06.2019 г.

 

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ОТНОСНО: Проект на ЗИД на ЗДДС, внесен от н. п. К. Нинова и група н. п. (954-01-37/05.06.2019 г.)

УВАЖАЕМИ Г-ЖО НИКОЛОВА И Г-ЖО СТОЯНОВА,

С настоящото потвърждавам досегашните позиции на БСК, декларирани многократно при обсъждане на проектите на държавен бюджет и предложенията за промени в данъчните закони, вкл.:

  1. Изключително ниската ефективност и ефикасност на разходване на публичните средства (държавен и общински бюджети, средства на извънбюджетните фондове и сметки, финансиране от ЕС и др.) налага предприемане на радикални промени за по-висока обща резултатност, осигуряване на качествени публични услуги и постигане на заявените цели в основните области на политики, вкл. преструктуриране на икономиката, насърчаване на растежа, иновации и качествени работни места, по-добро здравеопазване и образование, и др.
  2. Мерките по усъвършенстване на системата на публичните финанси, за повишаване на ефективността и ефикасността на публичните разходи следва да предхождат предприемането на радикални промени в данъчната основа и ставки по отделните режими на данъчната система.
  3. Всички предложения за частични или общи промени в данъчната система следва да бъдат подложени на задълбочена и многоаспектна оценка на въздействие, вкл. за всички очаквани положителни и отрицателни ефекти.
  4. Следва да бъде проведен широк и задълбочен обществен и експертен дебат с участие на всички заинтересовани страни, вкл. на браншови сдружения на производители и търговци, за необходимостта от прецизиране на данъчната система и разрешаване на констатирани проблеми, дефекти и несъответствия.
  5. Бъдещите промени в данъчната система следва да бъдат насочени към запазване на ниските нива на облагане на доходите от труд и печалбите, широка хармонизирана данъчна основа в рамките на ЕС, регламентиране на правото на ДЧ на ЕС на свободно определяне на конкретните размери на ставките, оптимално съотношение на приходи от преки и косвени данъци, опростено и ефективно администриране, увеличена събираемост и ограничаване възможностите за данъчни и осигурителни измами.
  6. Функционирането над двадесет и две години на изключително рестриктивния модел на Валутен борд налага своевременно изпълнение на ангажимента за иницииране на процедурите за влизане във валутния механизъм ERM II през м. юли т. г. и ускорено присъединяване към еврозоната. Това налага в следващите години придържането към още по-предпазлив и балансиран подход към общото състояние на публичните финанси, консолидираната фискална програма, общата бюджетна рамка, крайните фискални резултати и всички предложения за промени в данъчната система.
  7. В тази връзка, БСК подчертава необходимостта от въздържане от всякакви радикални промени в данъчната система преди присъединяване на България към Еврозоната.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно Проект на ЗИД на ЗДДС, внесен от н. п. К. Нинова и група н. п.
Добави мнение