Изх. № 02-00-22 # 1/ 02.08.2019 г.

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                  

ДО

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУИЗЪМ
 

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

 

ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Кодекса за социалното осигуряване, № 954-01-55 /26.07.2019 г., внесен от н. п. Д. Христова и група н. п.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АДЕМОВ, Г-ЖА СТОЯНОВА, Г-Н КЪНЕВ, Г-ЖА НИКОЛОВА,

С настоящото представяме бележки и предложения по проект на ЗИД на КСО, № 954-01-55 /26.07.2019 г., внесен от н. п. Д. Христова и група н. п.

БСК многократно е заявявала необходимостта от промяна в Кодекса за социалното осигуряване и преустановяване на въведеното през 2010 г. като антикризисна временна мярка, задължение на работодателите да заплащат първите 3 дни по болничен лист на работника (чл. 40, ал. 5 от КСО), като бъде възстановено предишното положение.

Подкрепяме изложеното в мотивите на вносителите, че действащият към настоящия момент ред натоварва неоснователно работодателите за изплащат болничните на работниците и служители. Следва да има предвид, че много често болничният лист бива издаван за 3 дни, като нараства и дела на изплатените суми за краткосрочни обезщетения за лечение в болничните заведения.

Общият размер на изплатените средства през 2018 г. надхвърля 726 млн лв при ръст от над 100% спрямо 2010 г. Делът на средствата изплатени от работодателите нараства от около 16% до над 24 % в периода 2010-2018 г.

Следва да се отбележи и обстоятелството, че в последните години, по информация от НОИ, нарастват осигурителните измами поради регламентираното право за получаване на краткосрочни обезщетения и пенсионни права от осигурени лица, за които не са изплатени дължимите осигурителни вноски, а много често и формално договорените трудови възнаграждения.

Същевременно предлагаме преди второто обсъждане в ресорната парламентарна комисия да бъдат внесени съответни предложения за възстановяване на действащият до 2007 г., ред, който поставя в равнопоставени условия осигурените и самоосигуряващите се лица по отношение на осигурителните права и издължаване на осигурителните вноски. По такъв начин ще се подобри ефективността на контрола от страна на НАП и ГИТ за спазване на трудовото и осигурително законодателство, ще бъдат ограничени възможностите за източване на осигурителните фондове и Фонд гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

В заключение изразравяме подкрепа на проекта на ЗИД на КСО, № 954-01-55/26.07.2019 г., внесен от н. п. Д. Христова и група н. п. при отчитане на представените бележки и предложения.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно: Проект на ЗИД на Кодекса за социалното осигуряване, № 954-01-55 /26.07.2019 г., внесен от н. п. Д. Христова и група н. п.
Добави мнение