Изх. № 04-00-57/ 25.11.2019 г.        

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

       

Предложения на БСК за промени в нормативната уредба за категоризиране на труда при пенсиониране 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Проблемите по прилагането на нормите, уреждащи категоризирането на труда, разнородната и противоречива съдебна практика, както и зачестилите сигнали, които получаваме от засегнати браншови сдружения и предприятия, членуващи в БСК, показват необходимостта от незабавна промяна на Кодекса за социално осигуряване, Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП) и Инструкция №13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. По-конкретно:

  1. Разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) урежда, че „Министерският съвет определя кой труд към коя категория се причислява съобразно характера и особените условия на труд.“

Намираме, че цитираният текст не отразява ясно и изчерпателно изискванията на директивите на ЕС за оценка на риска на работното място, действащия Кодекс на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), доколкото последните предвиждат изготвяне на оценка на риска на работното място, както във връзка с ограничаване продължителността на работата във вредна или опасна среда (чл. 286 от КТ), така и при регламентиране на по-дълъг неплатен отпуск и по-високо възнаграждение.

Същият принцип следва да бъде въведен и по отношение на условията и реда за ранно пенсиониране. В тази връзка, чл. 104, ал. 1 следва да бъде допълнена с изискване за извършване на оценка на риска в съответствие с чл. 17 от ЗЗБУТ, регламентирана допълнително с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

  1. НКТП, на свой ред, влиза в противоречие, както с изискванията на чл. 104, ал. 1 на КСО, така и с принципа за оценка на риска по ЗЗБУТ, доколкото чл. 2 извежда на преден план заетостта и упражняване на професии в определени икономически дейности, производствени процеси и дейности, за които априорно се приема, че имат рисков характер.

Подчертаваме, че Наредбата е приета през 1998 г. като в значителна част от икономическите дейности и предприятия, приложимите технологии, респ. - характерът и условията на труд са претърпели значителни промени, процесите са автоматизирани, а работниците са изведени от непосредственото производство в безопасни зони и участъци за отдалечен контрол на процесите.

В тази връзка, Наредбата следва да бъде променена, като бъде регламентиран като водещ принцип оценяването на риска, на чиято основа следва да се определя (присвоява) втора категория за пенсиониране по чл. 2 от Наредбата.

Във връзка с изложеното, предлагаме категоризирането на труда да бъде извършвано на основата на следните два критерия:

  • упражняване на труд и професии по списък с актуализирани наименования в ограничен брой икономически дейности и процеси, които поради своята специфика се приемат за високо рискови (например, подземни работи, заети на работа под земята в подземни рудници, подземни геологопроучвателни и хидротехнически обекти, тунелно и подземно минно строителство и др.), т.е. отговарящите на първа категория на труд, включени в сегашния чл. 1 на НКТП;
  • наличие на особени условия на труд по чл. 2 на Наредбата, свързани с висок риск за здравето на работещите, който се определя на базата и след извършена валидна оценка на риска по чл. 17 на ЗЗБУТ.
  1. Предлагаме и изменение на Инструкция №13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на НКТП, и по-конкретно - на чл. 5, в който следва да отпадне обвързването на категорията труд с обстоятелства като разкриване или закриване на производства, преобразуване на предприятия и други, и отново се приеме прилагането на посочените по-горе два критерия.

БСК многократно е предлагала промени в трудовото и осигурителното законодателство, като отново изразяваме готовност за експертно съдействие за изготвяне на съответни промени в законодателството, уреждащо категоризирането на труда, вкл. чрез привличане на представители и експерти на засегнатите предприятия.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Предложения на БСК за промени в нормативната уредба за категоризиране на труда при пенсиониране
Добави мнение