10.02.2020

 

Изх. № 05-12-1/10.02.2020 г.

 

 

ДО

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ОТНОСНО: Проект на НИД на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

УВАЖАЕМИ Г-Н КИРИЛОВ,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) подкрепя предложените и публикувани в Портала за обществени консултации изменения и допълнения в чл. 62а, ал. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Наредба № 1).

С предложеното изменение отпада изискването за микро-, малките и средните предприятия към заявлението за обявяване на Годишен финансов отчет (ГФО) и Годишен доклад за дейността (ГДД) да се прилагат и документи (в т.ч. покани, доказателства за връчване, протоколи и други), доказващи тяхното приемане от Общото събрание на предприятието или от друг негов орган с аналогични функции. По този начин се преустановява дългогодишната практика, създаваща непропорционална и ненужна административна тежест за малкия и среден бизнес, надхвърляща изискванията на Директива 2013/34/ЕС.

Приемаме въвеждането на декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2, заместваща представянето на доказателствени документи, с цел ограничаване на административната тежест върху бизнеса.

В същото време, изразяваме нашата увереност, че в бъдеще ще бъдат положени необходимите усилия за намаляване на броя на хартиените документи, които се подписват, сканират и след това повторно се удостоверяват от заявителя посредством електронен сертификат/подпис. Считаме, че подобни текстове с декларативен характер, както и други документи, могат да бъдат имплементирани в дигиталните услуги, предоставяни от Агенция по вписванията, в съответствие със съвременните принципи на електронно управление, като част от реализацията на проекта за изграждане на централизираната автоматизирана информационна система „Единна входна точка“ за подаване на ГФО и статистика в машинночетим формат ,и интеграция с Националната агенция по приходите, Националния статистически институт и Агенцията по вписванията (Търговски регистър).

Вярваме, че с отпадане на необходимостта за проверка и публикуване на горепосочените документи ще се намали и обемът на работа в Агенция по вписванията, което ще ускори процесите по обработка и обявяване на документите и ще доведе до наваксване на натрупаното закъснение при обявяване на ГФО и ГДД от предходни години.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно облекчаване на режима за обявяване на ГФО
Добави мнение