Финансов отдел
Зам.-председател на БСК и главен финансов директор

Изпрати съобщение

Станислав Попдончев е магистър по "Счетоводство и контрол" в УНСС - София.
Сертифициран консултант по организация и оптимизация на работни системи и процеси по методиката на REFA-Германия.

От 2003 г. наблюдава финансово-счетоводната дейност на БСК, първоначално като финансов директор в БИК Капиталов пазар ЕООД, а от 2017 г. като главен финансов директор в БСК.  Представлява БСК в Консултативния съвет към Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите. Член на РГ 27 "Финансов контрол и счетоводство" към Съвета по европейски въпроси към Министерство на финансите.

От 1 юли 2019 г. заема и длъжността зам.-председател. Отговаря за проектната и стопанска дейност, в т.ч. участието на БСК в националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни фондове.

Като зам.-председател наблюдава дейността на Център „Управление на проекти“, "Национален център за оценка на компетенциите", Център „Професионално обучение и квалификация“, Център „Обучение по информационни и комуникационни технологии“.

Притежава опит в консултантски проекти за изготвяне на бизнес планове, кредитни и финансови обосновки, организация и оптимизация на работните системи и процеси, както и в разработването, управлението и отчитането на проекти по оперативни програми „Конкурентоспособност на българската икономика”, „Административен капацитет”,  „Развитие на човешките ресурси” и др.

Владее английски език.

Семеен, с едно дете.