24.03.2020

ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

г-н Бойко Борисов

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

г-н Младен Маринов

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

г-н Данаил Кирилов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ, СЪЗДАДЕН СЪС ЗАПОВЕД No. Р 37/26.02.2020 г., НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

г-н Иван Гешев

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

г-н Лозан Панов

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представляваните от нас сдружения са най – големите работодателски организации в сферата на частната охранителна дейност. В сектора като цяло са назначени около 100 000 лица, които отговарят за собствеността, а в някои случаи и за живота и здравето на възложителите си. Частната охранителна дейност спомага за опазването на обществения ред и за опазването на живота, здравето и имуществото на нашите клиенти.

 

Взетото решение от Народното събрание за обявяване на извънредно положение изправя много от нас пред невъзможност да изпълним всички легитимни очаквания за опазване

на тези блага, както и да продължава да изпълнява своите ангажименти като естествен партньор на органите на реда.

Посоченото произлиза от спецификата на частната охранителна дейност и от изискванията на Законът за частната охранителна дейност (Обн. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.27

от 27 Март 2018г., изм. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г., доп. ДВ. бр.13 от 12Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.)

Съгласно закона, за да назначим едно физическо лице на длъжност „охранител“, то трябва да представи, а ние, като търговци, да съхраняваме набор от документи, издадени от

представляваните от Вас администрации както следва: Свидетелство за съдимост издадено от съответния районен съд;

Удостоверение от съответната прокуратура, удостоверяващо че лицето не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер; Удостоверение от Националната

следствена служба, удостоверяващо, че лицето не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер; Документ, издаден от лекар-психиатър, че лицето не

страда от психични заболявания; Медицинско удостоверение.

Към момента, въпреки засиленото търсене на нашите услуги и предвид създалата се рискова ситуация и извънредно положение в страната, ние сме изправени пред кадрова

криза, тъй като издаването на значителна част от посочените е практически невъзможно.

Съгласно т. 9 от Решение на Висшия съдебен съвет, взето по протокол No 9 от 15.03.2020 г., Свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.Т.е. кандидатът за охранител,

следва да се снабди с електронен подпис, но за същия ще трябва да обиколи няколко институции и да заплати

несъразмерно голяма цена на услугата, тъй като подписът ще бъде ползван еднократно.

На следващо място съгласно т. 10 от посоченото Решение на Висшия съдебен съвет е забранен достъпът в съдебните сгради на всички граждани. На много места в страната в съдебните

сгради се помещават и съответните прокуратури, което прави невъзможно снабдяването и с удостоверенията за това, че кандидатите не са обвиняеми за престъпления от общ характер.

Издаването на лицензиите и контролът по тяхното изпълнение се осъществява от Главна Дирекция „Национална полиция“, която е обособен орган в структурата на Министерството на вътрешните работи.

След проведени разговори с представители на дирекцията, се установи, че ГДНП са законно ограничени и не могат да вземат решение, за да събират служебно посочената

информация, въпреки че дирекцията разполага със служебен достъп до данните за наказателно- правния статус на кандидатите за заемането на длъжността „Охранител“.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние, представителите на бранша на частната охранителна дейност в Република

България, сме и искаме да сме полезни при преодоляване на последствията от пандемичната ситуация в страната, като опазваме живота, здравето и най-вече имуществото на нашите клиенти от противоправни посегателства и при необходимост да оказваме съдействие на органите, съгласно законовите си правомощия.

Затова се обръщаме към Вас с искане да създадете необходимата организация, така щото да можем да назначаваме кадри, с които от една страна да можем да отговорим на засилените очаквания в населението спрямо нас, а от друга- да съдействаме и на органите на реда при необходимост и нужда от това.

Предлагаме следните варианта за разрешаване на проблема, за които обаче е необходима Ваша санкция и разрешение, а именно :

1. Да се допусне назначаване на охранители по облекчен режим с декларация от тяхна страна , че на осъждани и срещу тях няма заведено дело или бързо производство за извършено престъпление от общ характер.

2. В 14-дневен срок от възстановяване на нормалното административно обслужване лицата, постъпили на работа, са длъжни да предоставят на работодателя изискуемите

документи по закон.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

Управителни съвети на сдруженията:

Българска камара за охрана и сигурност (БКОС)

Индустриален клъстер СИГУРНОСТ (ИКС)

Национална асоциация на фирмите охраняващи с технически средства (НАФОТС)

Национална асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО)

Национална асоциация на лицата и сдруженията извършващи

частна охранителна дейност

(НАЛСИЧОД)

Съюз на фирмите за охрана и сигурност (СФОС )

 

.

 

 


ОТНОСНО: Невъзможност за назначаване на служители, извършващи охранителна дейност в търговските дружества, осъществяващи частна охранителна дейност в т.ч. и сигналноохранителна дейност на територията на страната
Добави мнение