26.03.2020

                                                          

26.03.2020 г.

 

 

ДО                

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

       

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерски съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

Прецизираните текстове на изпратения от Вас на 25 март 2020 г. проект на Постановление до голяма степен отразяват направените от Българска стопанска камара предложения, за което изразяваме своята благодарност.

Изразяваме подрепа за разширения обхват на прилагане на мярката по §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Същевременно, опитите да се посочат изчерпателно всички икономически дейности в Приложение 1 към чл. 2, т. 2, създава риск засегнати работодатели да останат извън обхвата на Постановлението. В рамките на вчерашния ден получихме тревожни сигнали от наши членове, че не попадат в обхвата на Постановлението, а са засегнати до икономическия ефект на пандемията. Такива са икономически оператори с код 82.3 Организиране на конгреси и търговски изложения, 56.2. Приготвяне и доставяне на храна (за икономически оператори, обслужващи на работническите столове в предприятията и ученически такива, детските кухни и т. н.), G – Търговия на едро (за икономически оператори, чиято дейност е напълно или частично преустановена, поради наложените епидемиологични мерки, затруднена логистика, драстично намалени обеми на работа), L - Операции с недвижими имоти.

Предлагаме посочените икономически дейности да бъдат включени в Приложение 1.

Алтернативно, намираме за целесъобразно в Приложение 1 да се съдържат единствено изключенията от приложното поле на Постановлението, за да може максимално широк кръг от работодатели да имат достъп до предвидените средства.

Поддържаме предложенията си по част от разпоредбите на проекта на Постновление и се надяваме да бъдат взети предвид в окончателния му текст:

По чл. 5 - да се уредят случаите, в които има нередовност на представеното заявление, и да се предостави възможност на заявителя да представи допълнителни или нови документи.

По чл. 5, ал. 5 - да се установи срок за изпращане на данните от Агенция по заетостта до Националния осигурителен институт.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

Председател на УС на БСК


Относно актуализирания проект на ПМС за компенсации на работодатели, засегнати от кризата, породена от COVID-19
Добави мнение