26.03.2020

                                                          

26.03.2020 г.

 

 

ДО                

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа, поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

Българската стопанска камара (БСК) подкрепя по принцип актуализирания текст на проекта на Постановление. В него до голяма степен са отразени направените по-рано от БСК предложения.

Изразяваме подкрепа за разширения обхват на прилагане на мярката по §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Същевременно, опитите да се посочат изчерпателно всички икономически дейности в Приложение 1 към чл. 2, т. 2, създава риск засегнати работодатели да останат извън обхвата на Постановлението. В рамките на вчерашния ден получихме тревожни сигнали от наши членове, че не попадат в обхвата на Постановлението, а са засегнати от икономическия ефект на пандемията. Такива са, напр., икономически оператори с код 82.3 Организиране на конгреси и търговски изложения, 56.2. Приготвяне и доставяне на храна (за икономически оператори, обслужващи на работническите столове в предприятията и ученически такива, детските кухни и т. н.), G – Търговия на едро (икономически оператори, чиято дейност е напълно или частично преустановена, поради наложените епидемиологични мерки, затруднена логистика, драстично намалени обеми на работа), L - Операции с недвижими имоти, 96.01 Пране и химическо чистене (в обекти, намиращи се в търговските центрове 0 тип МОЛ). Този списък не е изчерпателен!

Във връзка с горното, предлагаме в Приложение 1 да се съдържат единствено изключенията от приложното поле на Постановлението, за да може максимално широк кръг от работодатели да имат достъп до предвидените средства.

Данните за броя на заети лица, посочени в Доклада към Постановлението, както и средният размер на осигурителния доход следва да бъдат актуализирани на база разширения обхват, а бюджетът на Фонд „Безработица“ следва да бъде актуализиран чрез увеличаване на размера на субсидията, получавана от Националния осигурителен институт. И в момента, предвидените средства в размер на 567.3 млн. лева надхвърлят с над 120 млн. лв. бюджета на Фонд „Безработица“ за цялата 2020 г., както е определен със Закона за бюджета на ДОО за 2020 г.

В допълнение предлагаме:

  • в чл. 5 да се уредят случаите, в които има нередовност на представеното заявление, и да се предостави възможност на заявителя да представи допълнителни или нови документи.
  • в чл. 5, ал. 5 - да се установи срок за изпращане на данните от Агенция по заетостта до Националния осигурителен институт.

 

Уважаема г-жо Николова,

Над 800 000 са самоосигуряващите се лица, които към настоящия момент не могат да получат никаква подкрепа.

От името на нашите членове се обръщаме се към Вас с искане за обсъждане в рамките на тристранния диалог на цялостен икономически план, въвеждащ мерки за подпомагане и съхранение на българската икономика, обхващащ периода на действие на извънредното положение, както и първите 12 месеца след това.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

Председател на УС на БСК


До НСТС относно проекта на ПМС за компенсиране на работодатели, засегнати от кризата с COVID-19
Добави мнение