29.03.2020

29.03.2020 г.

 

 

ДО                

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа, поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (Постановлението)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, 

Съгласно постигнатата договореност на вчерашното заседание на Националния съвет за тристраннно сътрудничество, Ви изпращаме предложенията на Българска стопанска камара.

Прецизирали сме текстовете на проекта на Постановление, касаещи документите, с които се доказва спадът в приходите от продажби, като сме предложили диференциация за лицата, учредени след месец март 2019 г., както и с оглед наличието на регистрация по Закона за данък добавена стойност. Предлагаме това обстоятелство да се декларира със заявлението за получаване на компенсация, а декларациите да бъдат част от самото заявление (чл. 2, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и 3).

Допълнили сме уточнението, че при подаване на заявлението по електронен път не се изисква използването на квалифициран електронен подпис, за да не се превърне това в пречка за кандидатстване пред работодатели, които не разполагат в такъв подпис. Обръщаме още веднъж внимание, че сегашната редакция на чл. 4, ал. 1 предполага представяне на заявления едновременно на хартиен и електронен носител. Представянето на заявления на хартиен носител ще предизвика струпвания пред Бюрата по труда. Тъй като не сме запознати с режима на работа на бюрата по труда след обявеното извънредно положение, моля този аспект да бъде съобразен при окончателната редакция на постановлението.

Предложили сме и заличаване на част от текста на чл. 9, тъй като не почива на законова делегация, какато и някои технически редакции.

Моля да ни изпратите окончателния вариант на проекта на постановление, който ще внесете за гласуване от Министерския съвет.

Приложение: Проект на Постановление в режим проследяване на промените, съдържащо предложенията на БСК.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект на ПМС за компенсиране на работодатели във връзка с COVID-19
Добави мнение