30.03.2020

Изх.№ 21 / 30. 03. 2020 г.

 

ДО

                                                                     

Г-ЖА ТЕMЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

КОПИЕ: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА НА НС

    

Г-Н ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

Относно: Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката във връзка с възстановяване на средства от „Булгаргаз“ ЕАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

 

Едни от най-големите индустриални потребители на природен газ са металургичните предприятия-членове на Българската асоциация на металургичната индустрия. Основната част от тяхната продукция се изнася и те трябва да бъдат конкурентни на външните пазари. Природният газ е важен елемент от тази конкурентоспособност, а високата цена до сега влияеше негативно. Този въпрос придобива изключително значение днес, в условията на извънредно положение и икономически срив. Затова е много важно в кратък срок да бъдат възстановени на индустриалните потребители надплатените суми за целия предоговорен от Булгаргаз ЕАД период. Това ще помогне на производителите да съхранят производствата и да се задържат на силно ограничените международни пазари в този критичен период.

След запознаване с предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Ви представяме нашите бележки и предложения, както следва:

1. Изразяваме несъгласие с предложението за утвърждаване на цените в шестмесечни периоди, т.е от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември. Това противоречи на постигнатите от ЕК споразумения с Газпром и на договорените от Булгаргаз ЕАД условия. Цените трябва да са определени на конкурентни нива спрямо Западна Европа и не следва да се различават съществено от тях. Много важен фактор в подкрепа на ежемесечното им определяне е съществуващия низходящ тренд на международните цени на енергоносителите. Заложеният в проекта 6-месечен срок отново може да постави българския бизнес в неблагоприятна среда, принуден да заплаща най-високата цена на природен газ с последваща загуба на конкурентоспособност. В тази връзка предлагаме:

- В §1 думите „ежегодно за периодите от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември“ да бъдат заменени с думите „ежемесечно за периода от 1 януари до 31 декември”.

Само чрез месечното определяне на регулирана цена българският газов пазар може се доближи до динамиката на пазара на газ в Западна Европа.

2. Настояваме за възстановяване на надплатените суми за целия предоговорен период - от 5 август 2019 г. до 31.03.2020 година. Категорично възразяваме на присъединените към газопреносната мрежа клиенти да не бъдат възстановявани суми по договори за доставка на природен газ след 1 януари 2020 г. Следва да се отчете факта, че към настоящия момент цените на природния газ, по които „Булгаргаз“ ЕАД продава на тези свои клиенти още при подписване на настоящите договори са едностранно и не на преговорна основа наложени от страна на доставчика. В допълнение още през март 2019 г. се заявиха обвързващи количества за доставка от Булгаргаз през 2020 г. с клауза „взимаш или плащаш“.

Затова предлагаме следната промяна:

- В текста на §2, ал.1, т.2 да отпадне, а в т.1 думите „31 декември 2019 г.“ да се заменят с думите „31 март 2020 г.“

Периодът на възстановяване следва да съответства на този, които е договорен между българския доставчик и руската страна.

  1. Важен елемент за бързото прилагане на закона е в него да бъдат посочени и гарантирани срокове за изпълнение, включително за внасяне на предложения за промени в цените от обществения доставчик и произнасянето по тях от страна на КЕВР. В съответните текстове следва да бъдат посочени конкретните ежемесечни периода за промяна, а сроковете за произнасяне на решения да не са повече от една седмица. В тази насока предлагаме нови подходящи текстове и уточнения да бъдат включени в §2, ал. 2.

                   Считаме, че целите на предлаганите промени в Закона за енергетика следва да бъдат срочното и справедливо възстановяване на средствата на всички засегнати страни. В условията на очакван в световен мащаб тежък икономически спад, възстановените средства ще имат положително въздействие върху стратегически за икономиката отрасли, включително за българската металургия и нейните възможности да запази производствата и заетия персонал.

                   Надяваме се направените по-горе предложения да бъдат отчетени в окончателните предложения за промени и да имат принос за приемането на работещ и справедлив за индустрията закон.

 

 

С уважение,

 

 

Антон Петров

Председател на УС

Българска асоциация на металургичната индустрия

 


Становище на БАМИ по проекта за промени в Закона за енергетика
Добави мнение