13.04.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ 

НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

По повод изразената готовност на Министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов, за иницииране на процедурата за кандидатстване на Р България в механизма на обменните курсове (ERM ІІ) до края на месец април 2020 г.,

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЯВАТ СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:

Социалните партньори и Икономическият и социален съвет на Р България многократно са заявявали по недвусмислен начин своята подкрепа за ускорена подготовка и бързо присъединяване към ERM II и, впоследствие - към Еврозоната.

В становище от м. декември 2017 г. ИСС отбелязва очакваните многобройни ползи от присъединяване към Еврозоната и подчертава, че „ускоряването на подготовката и осигуряването на външнополитическа подкрепа за присъединяване на Р България към еврозоната придобива значението на непосредствена национална цел и задача на външната и икономическата политика с най-висок приоритет, на един от основните фактори за радикална промяна на инвестиционната среда. Едва ли може да се посочи друга предстояща икономическа реформа, която да се сравни с дълбочината, важността и значимостта на очакваните последици от присъединяването към ЕЗ.“

Високата степен на финансово доверие и устойчивост на страната ни бяха потвърдени многократно в рамките на процедурите по т. нар. Европейски семестър и в официални позиции на Европейската комисия, което в настоящия извънреден момент е още по-силен аргумент за възможно най-бързото ни присъединяване към ERM II и, впоследствие - към Еврозоната.

В тази връзка, изразяваме категорично пълната си подкрепа за всички необходими стъпки в изпълнение на договорените предварителни ангажименти и иницииране на процедурите за присъединяване на България към механизма на обменните курсове (ERM ІІ) до края на месец април 2020 г.

С това действие ще бъде ускорена пълната интеграция на България към ЕС, ще бъде улеснен изходът от рецесията, предизвикана от глобалното разпространение на COVID 19, и отключено действието на многобройни позитивни фактори за икономическото и социално развитие в дългосрочен план.

 

_________

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара

Българска търговско-промишлена палата

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Конфедерация на независимите синдикати в България

Конфедерация на труда "Подкрепа"


Декларация на социалните партньори във връзка с присъединяването на България към ERM II
Добави мнение