05.10.2020

 

Изх. № 04-00-21 #1/05.10.2020 г.

 

ДО

Г-ЖА МАРИАНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

       

ОТНОСНО: Проект на промени в ПМС 151/2020 г. и продължаване на подкрепата за предприятия, на които извънредната епидемиологична обстановка, свързана с COVID-19 и произтичащите последствия, оказват силно негативно влияние върху заетостта

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

БСК подкрепя принципно предложените промени в ПМС № 151 от 03.07.2020 г.

Същевременно, настоящата ситуация показва, че е трудно и, дори – невъзможно, да бъде предвидена продължителността на пандемията, или нови пандемии поради което е необходимо осигуряване на правна сигурност, действащ ефективен и непрекъсваем механизъм за справяне с кризи в заетостта, не само до края на т. г. В тази връзка, предлагаме включване в Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. (ЗБДОО) на разпоредба, аналогична на тази на §6а на ПЗР на ЗБДОО за 2020 г., а именно „През 2021 г. средства от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване могат да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.“

По предложения за обсъждане проект за изменение и допълнение на ПМС 151/2020 имаме следните коментари:

1. По §1, т. 4: „Досегашната ал.5 става ал.6 и в нея думите „от 1 юли до 30 септември“ се заменят с „от 1 октомври до 31 декември“.

Предлагаме месец юли да се запази като начален месец за изплащане на компенсации по реда на това постановление, доколкото към момента не е определен краен срок за кандидатстване. По този начин ще се позволи на работодатели да подават заявления и след 1 октомври, касаещи периода юли-септември 2020 г.

2. По §2: „В чл. 2, ал.2 думата „ юни“ се заменя със „септември“.

Предлагаме текстът да се запази в сегашната си редакция, за да може работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, които вече ползват мярката за служители, назначени след 01.06.2020 г., да имат възможност да продължат да я ползват за същите служители, а не само за назначени след месец септември 2020 г.

В допълнение предлагаме промени в ПМС № 151 от 03.07.2020 г., които да бъдат обсъдени на експертно ниво и при преценка за техническа целесъобразност да бъдат отчетени при изготвяне на актуализирания проект.

3. В чл. 1, ал. 1, т. 4 изразът „от 13 март до 30 юни 2020 г.“ да бъде заменен с „обявеното извънредно положение или извънредна епидемична обстановка по чл. 1, ал. 1“;

4. В чл. 1, ал. 2 „осигурителния доход за май 2020 г.“ да бъде заменен с “осигурителния доход за месеца предхождащ с два месеца, този през който е подадено заявлението“;

5. В чл. 1, ал. 3 думите „май 2020 г.“ да бъдат заменени с “месеца, предхождащ с два месеца този, през който е подадено заявлението“;

6. В чл. 1, ал. 3, т. 1 „май“ да бъде заменен с “месеца, предхождащ с два месеца този, през който е подадено заявлението“;

7. В чл. 1, ал. 3, т. 2 „май“ да бъде заменен с “месеца, предхождащ с два месеца този, през който е подадено заявлението“;

8. В чл. 2, ал. 1 „май 2020 г.“, да бъде заменен с “месеца, предхождащ с два месеца този, през който е подадено заявлението“;

9. Предлагаме да се обсъди възможност за заплащаме на по-ниско от определеното възнаграждение с ПМС 151 за изплащане на помощта. По-ниският размер може да бъде деклариран от работодателя със заявлението за получаване на компенсация.

Например: Работодателят се е договорил със служителя за нов размер на трудовото възнаграждение или промяна на позицията, която обуславя заплащане на по-ниско от платеното през месеца, който служи за определяне на размера на помощта (това се случва доста често и отразява съвсем нормални процеси в една компания). Ако не се добави такава възможност, то работодателят няма възможност да кандидатства за помощ за този служител, въпреки че запазва неговата заетост, макар и при променени условия.

10. Да се даде възможност за кандидатстване за помощ за новоназначени работници за позиция от щатното разписание на компанията, лицето на която е отговаряло на условията за получаване на помощ, но към настоящия период не работи вече за компанията по причини, независещи от работодателя. Помощта не може да надвишава получаваното брутно възнаграждение за позицията.

Например: Служителят А заема позиция Х. За него са ползвани помощи в периода юли-септември 2020. Лицето излиза в майчинство през октомври или напуска. Назначава се нов служител - В на позицията Х, но за него не може да се ползва помощ. Работодателят запазва щатното място, но фактът, че лицето, което го заема е друго, лишава работодателя от възможност за ползване на помощ.

11. Да се даде възможност за получаване на помощ за служители, които са били част от екипа на работодателя в период до една година назад и работодателят наема наново. Това към момента не е възможно, а е не само запазване, но и увеличаване на заетостта, и следва да бъде стимулирано.

12. Да се намали с 1/2 срокът на задължението за запазване на заетостта на служителите след периода, за който е ползвана помощ. Предложението е от изключителна важност за сектор „Туризъм“, предвид сезонния характер на заетостта.

13. Да се разреши кандидатстване за помощ и за месец, в който продажбите не реализират определения спад в ПМС 151, в случай че кумулативно за последните 3 (три) месеца дружеството изпълнява съответните условия.

Например: Резултат за юли 2020 -78%. резултат за август -18%, резултат за септември -54%. Среден спад на резултата за тримесечието -50%, като помощ да може да се взема, вкл. за м. август. 

Предложените промени ще улеснят едновременно работодателите и прилагащите държавни органи, и ще създадат сигурност у работниците за запазване на тяхната заетост.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно продължаването на мярката 60/40
Добави мнение