18.06.2021

Изх. № 03-00-12/18.06.2021 г.

 

ДО

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

КОПИЕ:

Г-Н АСЕН ЛИЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

ОТНОСНО: Неуредени вещноправни отношения, свързани с хидротехнически съоръжения

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

Българската стопанска камара изразява безпокойство по повод неуредените в продължение на вече няколко години въпроси, свързани с вещноправния режим за изграждане и експлоатация на хидротехнически съоръжения в коритата на реките. С последователни промени в законодателството са въведени изисквания, с които на практика се преурежда фактическото и правно положение за съществуващи съоръжения, на които инвеститорите не могат да отговорят.

Казусът засяга в изключителна степен водоползвателите на съществуващи съоръжения, изградени в съответствие с действащите в момента на изграждането им правни регулации. По данни от бранша, само в частния сектор има над 250 действащи ВЕЦ, като всяка една от тях е построена съгласно и в съответствие със законите в страната, които са действали към момента на построяването им, които не са изисквали да бъде учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните корита.

С изменение на Закона за водите (ДВ бр. 98 от 2018 г.) се приема нова ал. 5 на чл. 46а, съгласно която Разрешителното за водовземане и ползване на воден обект (по чл. 44 и/или чл. 46 на закона за водите) не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности.

В рамките на две междуведомствени работни групи под ръководството на министъра на регионалното развитие и благоустройството (2017 и 2019 г.) е направен анализ на фактическото и правно състояние на изградените вече съоръжения в коритата на реки –публична държавна собственост. За съжаление, работата на тези групи не е довела до намиране на решение.

Проблемът допълнително се задълбочава с приемането на Наредбата за ползване на повърхностните води (ДВ 25 от 26.03.2021 г.), която предвижда при изменение и/или продължаване на разрешително по чл. 42 от Закона за водите да бъде представян и документ за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката, когато заявлението е за изменение и/или продължаване на разрешително за ВЕЦ. По данни да Асоциация „Хидроенергия“, представляваща интересите на стратегическите инвеститори в производството на енергия от водноелектрически централи в България, прилагането на тази разпоредба ще доведе до пълно блокиране на работния процес за ВЕЦ, които попадат в нейния обхват.

Предвид гореизложеното, подкрепяме позицията на Асоциация „Хидроенергия“, изразена в официално писмо до институциите (в приложение), за спешната необходимост от предприемане на адекватни действия за осигуряване на безпрепятствена работа на водоползвателите в страната чрез урегулиране на вещноправните отношения, свързани с хидротехнически съоръжения в коритата на реките.

Искаме да обърнем внимание на същественото значение, което има подсекторът на хидроенергетиката, както за енергийната сигурност на страната, така и за нисковъглеродната икономика. Хидроцентралите имат важна роля за производството на възобновяема енергия и намаляването на емисиите на СО2, включително в прилагането на Директивата за възобновяемите енергийни източници и в постигането на енергийните цели на ЕС и България за периода 2020-2030 г. В условията на непрекъснато повишаващите се цени на въглеродните емисии, които продължават да нарастват и от началото на месец май 2021 г. надхвърлиха 50 евро/тон, рисковете от ограниченото или намаляващо ползване на въглищните централи, хидроенергията е евтин и постоянен ВЕИ ресурс, който способства за конкурентоспособността на останалите индустрии. Приносът към произведената енергия от малките ВЕЦ действително не е голям, но следва да се вземе в предвид все по-голямо значение, което ще имат малките локални източници на енергия и енергийни общности.

Спазването на принципите за предвидимост и последователност при регулиране на стопанските отношения е от съществено значение за изграждане на благоприятна бизнес среда, привличане и развиване на инвестиции. Ето защо, призоваваме за спешно намиране на взаимно приемливо решение, отразяващо както обществения интерес, така и правното положение на инвеститорите.

Приложение: Съгласно текста.

                                                   

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно: Неуредени вещноправни отношения, свързани с хидротехнически съоръжения
Добави мнение