30.08.2021

 

Изх. № 03-00-16/30.08.2021 г.

 

ДО

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

 

КОПИЕ:

Г-Н АСЕН ЛИЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЕВ,

Българската стопанска камара подкрепя предложения за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води. В свое писмо от 18 юни 2021 г. (Изх. № 03-00-12/18.06.2021 г.) вече имахме възможност да изразим безпокойството на засегнатия бранш по повод неуредени в продължение на вече няколко години въпроси, свързани с вещноправния режим за изграждане и експлоатация на хидротехнически съоръжения в коритата на реките

Същевременно, обръщаме внимание, че проектът на Наредба не предвижда отмяната на т. 6 на чл. 43 от Наредбата за ползването на повърхностните води. Текстът предвижда представянето на документ за въвеждане на обекта в експлоатация, когато заявлението е за продължаване на разрешителното по чл. 42 от Закона за водите и когато за реализиране на целта е било необходимо изграждане на системи и съоръжения. Съгласно действащите разпоредби, за издаването на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация е необходимо представянето на документ за учредено право на строеж, което на практика обезсмисля предложената в Проекта на Постановление отмяна на чл. 43, т. 9 от Наредбата.

Предвид гореизложеното, предлагаме отмяната и на т. 6 чл. 43 от Наредбата за ползването на повърхностните води.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

Добри МИТРЕВ

Главен секретар и член на УС на БСК


Относно ПМС за изменение на Наредбата за ползване на повърхностните води
Добави мнение