02.09.2021

 

Изх. № 02-00-18 /02.09.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ
И ФИНАНСИ ПРИ 46-ТО НС

Парламентарните групи в 46-то НС

КОПИЕ ДО:

АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ОТНОСНО: Необходимост от изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - дв, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (ЗМДВИП)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРИМАНСКИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

По всичко личи, че в предстоящите месеци предмет на обсъждане ще бъдат нови мерки, ограничаващи или преустановяващи дейността на редица български компании. Същевременно, съществува риск в следващите месеци да няма действащ парламент, който да приема необходимите актове, позволяващи съответната компенсация.

В тази връзка е необходима спешна актуализация на чл. 26б на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, която да преодолее пропуски, възпрепятстващи компенсиране на търговци, чиято дейност е ограничена не със заповед на министръа на здравеопазването, а с акт на териториалните дирекции на здравните инспекции.

Приложено изпращаме предложение за изменение и допълнение на чл. 26б на ЗМДВИП, което апелираме да бъде припознато от народните представители, официално внесено и обсъдено в Народното събрание. По този начин ще се даде възможност дори и във времена на политическа несигурност, нормативната рамка да бъде достатъчно гъвкава, за да се осигури активизиране на компенсационни механизми, независимо дали има действащо Народно събрание и редовно избран кабинет.

Обръщаме още веднъж внимание върху необходимостта от актуализиране на държавния бюджет, за да се осигурят и средстава в подкрепа на заетостта до края на 2021 г.

Време е за реални действия в подкрепа на българските предприятия и наетите в тях работтници и служители.

Оставаме на разположение за допълнителни обсъждания.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /П/

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

__________

Приложение 1

Предложение за промяна на чл. 266 от ЗМДВИП

В ал. 1:

  • Навсякъде след думата „преустановили“ се добавят думите „или ограничили“;
  • Навсякъде след думата „преустановяване“ се добавят думите „или ограничаване“;
  • Навсякъде след думата „преустановена“ се добавят думите „или ограничена“;
  • Навсякъде след думите „министъра на здравеопазването“ се добавя „или друг компетентен орган“;
  • В изречение първо: след думите „за същия календарен период“ се добавя „от 2019 г., съответстващ на периода на преустановяване или ограничаване на дейността“, а думите „след 1 ноември 2021 г.“ се заличават.

В ал. 2: датата 1 януари 2020 г. се променя на 1 януари 2021 г.

 

Текстът придобива следния вид:

Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 11.12.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 11.12.2020 г.) На микро, малки и средни предприятия, които в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването или друг компетентен орган при извънредна епидемична обстановка са преустановили или ограничили дейността си, се предоставят безвъзмездни средства в размер на процент от оборота им без ДДС за същия календарен период от 2019 г., съответстващ на периода на преустановяване или ограничаване на дейността, за срок до отпадането на съответното основание за преустановяване или ограничаване на дейността. За предприятия, които след 1 януари 2021 г. са започнали/възобновили дейност, която е преустановена или ограничена в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването или друг компетентен орган, безвъзмездните средства са в размер на процент от оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена или ограничена дейността. Средствата по предходното изречение се предоставят за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване или ограничаване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 11.12.2020 г.) Средствата по ал. 1 се предоставят на микро, малки и средни предприятия, отговарящи на критерии и по ред, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката. В процедура чрез подбор на проектни предложения може да участват и безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена на лица, които нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2021 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задълженията им са отсрочени, разсрочени или обезпечени, включително на лица, за които са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

(3) Средствата по ал. 1 се превеждат по платежна сметка на съответното предприятие от Националната агенция за приходите.

(4) Националната агенция за приходите кандидатства въз основа на решение на управителния съвет за дейности по извършване на плащания към микро, малки и средни предприятия по ал. 1 - 3 с европейски средства въз основа на сключен договор с управляващ орган на оперативна програма съгласно условията на съответния договор.

(5) Неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми се възстановяват ведно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания от датата на получаване на средствата до датата на възстановяването им. Вземанията за възстановяване са публични държавни вземания. Актовете по чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се издават от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Обжалването на актовете не спира изпълнението им.

(6) Всички органи на изпълнителната власт предоставят на Националната агенция за приходите информацията, необходима във връзка с предоставянето на средствата по ал. 1.


БСК предлага промяна в ЗМДВИП
Добави мнение