06.01.2022

 

Изх. № 02-00-2/ 06.01.2022 г.

 

ДО

Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ПРИ 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

На Ваш Изх.№ КБФ 47-153-02-3, КБФ 47-153-02-7, КБФ 47-153-02-11 от 23.12.2021 г.

 

ОТНОСНО: Проекти на закони за изменение и допълнение на Закон за корпоративното подоходно облагане, сигн. № 47-102-01-9, внесен от МС на 10.12.2021 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, сигн. № 47-102-01-10, внесен от МС на 13.12.2021 г., и Закон за акцизите и данъчните складове, сигн. № 47-102-01-11, внесен от МС на 13.12.2021г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРИМАНСКИ,

Благодарим Ви за отправената към БСК покана за изразяване на становище по описаните по-горе законопроекти.

Изразяваме принципната си подкрепа за предложените изменения, като използваме случая да Ви информираме, че същите бяха разгледани и обсъдени и на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), проведено на 6.12.2021 г.

На проведеното заседание БСК изрази своята позиция, като с удовлетворение отбелязваме, че и част от коментарите, изложени още в хода на обществените консултации от браншови организации, членуващи в БСК, са взети предвид и отразени.

В хода на дискусиите по време на НСТС представители на Министерството на финансите (МФ) представиха и допълнителни разяснения, свързани с част от исканията за изменения и допълнения, направени от наши членове. Независимо от това, продължаваме намираме за основателни предложенията на членовете ни и ги поддържаме по аргументи, изложени на съотвените места по-долу:

I. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

БСК подкрепя проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), който е изготвен с цел въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз, както и с усъвършенстване на данъчното законодателство.

II. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

БСК отново заявява подкрепа на искането на браншовите организации от хранително-вкусовата промишленост, членуващи в БСК, за добавяне в ЗДДС на нова т.8 в чл. 66, ал. 2, с която да бъде намалена на 9 на сто ставката на данъка за храните, с изключение на алкохолните напитки.

Независимо от скептичното отношение на приходната администрация към подобна мярка, смятаме, че е необходим дебат за цялостния ефект, който подобна мярка би имала върху пазара, а не само очакванията за намалени приходи към фиска. Подобно изменение може да бъде ефективна компенсаторна, антиинфлационна мярка в отговор на настиска върху цените на хранителните продукти от редица вътрешни и външни проинфлационни фактори, в т.ч.: непредвидимо високата цена на електроенергията за небитови потребители, покачването на цените на фуражите, суровините и транспортните услуги, чието влияние не може да бъде компенсирано по веригата на производство и предлагане на храни.

Българската стопанска камара последователно защитава позицията, че промени в отделни данъчни закони не следва да се правят самоцелно и изолирано за решаване на конкретен проблем, а след задълбочен експертен и обществен дебат и оценка за въздействие за съвкупните ефекти върху действащата данъчно-осигурителна система в Република България. В същото време, подкрепяме предложението на нашите членове като временна мярка, с оглед подкрепа на сектора на хранително-вкусовата индустрия, забавяне на ценовия шок и съхраняване на покупателната способност на населението.

III. По Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

  1. В периода 2018-2021 г. БСК и заинтересовани браншови сдружения заявиха неколкократно настоятелни и аргументирани позиции за промени в ЗАДС с цел преустановяване облагането с акциз на т. нар. енергийни продукти с двойно предназначение, каквито са органичните разтворители, използвани за производствени цели. Те се влагат в широк кръг от продукти, вкл. бои и лакове, растителни хранителни масла, печатарски процеси, нанасяне на покрития в машиностроенето, електрическата промишленост, мебелното производство – общо над 15 основни категории промишлени дейности в обхвата на Наредба 7/2003 г. на МОСВ, транспонираща приложима директива на ЕС за индустриалните емисии.

Предложение:

Изключване от обхвата на глава четвърта на ЗАДС, касаеща режим на отложено плащане на акциз на енергийните продукти с код КН 27101225, когато се използват за екстрахиране на растителни масла в прилаган процес на екстракция и не е компонент на крайните продукти (растителни масла и шротове), чрез изменение чл. 14, ал. 1, т. 3, като точката придобие следната редакция:

„3. включените в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69; за енергийните продукти с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 разпоредбите на закона относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и контролът върху тях се прилагат, само когато са в наливно състояние, с изключение на енергийните продукти с код КН 27101225, когато се използват за екстрахиране на растителни масла в прилаган процес на екстракция и не е компонент на крайните продукти (растителни масла и шротове)“

  1. Поддържаме становището и изложените аргументи, дадени в хода на обществените консултации на Закона за акцизите и данъчните складове, и отново поставяме за обсъждане искането за отпадане на задължението за използване на автоматизирани системи за отчетност на стопански субекти, извършващи дейности с употреба на органични разтворители, използвани за производствени цели и попадащи в обхвата на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г., за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.).

Не разбираме аргументите, изложени от министерство на финансите в хода на общественото обсъждане и отразени в хода на обществените обсъждания[1] и заседанието на НСТС от 06.12.2021 г.[2], че проблемът може да бъде решен чрез изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, тъй като това задължение произтича от закон и не може да бъде отменено с подзаконов нормативен акт. Ето защо предлагаме добавяне на нова т. 12 в чл. 24а, ал. 3, със следното съдържание:

„12. При издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител-производител на растителни масла по метода на екстракция с енергиен продукт КН 27101225 не се прилагат изискванията на т. 8 - 11;“

В допълнение, въведеното от 1 януари 2020 г. задължение за лицензираните складодържатели в случаите по чл. 47, ал. 1, т. 11 и 12 да използват в данъчните складове система за видеонаблюдение и контрол, поддържаме позицията, изразена от Националната организация на митническите агенти (НОМА), член на БСК, че видеонаблюдението, с изключение на складовете, произвеждащи тютюневи изделия или алкохолни продукти или опериращи с петролни и газови продукти, не постига очаквания ефект за контролната система, а води до значителни разходи за икономическите оператори, поради което следва да бъдат премахнати от действащото акцизно законодателство.

Във връзка с гореизложеното, предлагаме създаването на нов чл. 47в. със следното съдържание:

„чл. 47в. Изискванията по чл. 47б не се прилагат за лицензирани складодържатели, които не са производители или търговци на акцизни стоки, а освобождават за крайно потребление стоки на техни вложители, в опаковки за крайна употреба.“

  1. По отношение на предложения текст на чл. 76л, ал. 1, считаме, че т. 4. следва да отпадне, тъй като изпращачът не може да издаде опростен придружителен документ за стока, която не е акцизна в страната на изпращане, и поддържаме посоченото в този смисъл в предоставеното вече от нас становище.

С цел синхронизиране на текстовете на чл. 76в с чл. 76л, след влизане в сила на чл. 76л и с цел да се избегнат две разпоредби, които регулират получаване на стоки, които в държавата на изпращане не се облагат с акциз, считаме, че ще е подходящо ал. 7 на чл. 76в („ал.7. Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат в случаите, когато се въвеждат акцизни стоки на територията на страната, които в държавата членка на изпращане не се облагат с акциз.“) да бъде изменена като реферира, че за случаите, когато се въвеждат акцизни стоки на територията на страната, които в държавата членка на изпращане не се облагат с акциз, се прилага чл. 76л.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 

____________

[1] Вж. Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, налична ТУК

[2] Вж. Стенограма от заседание на НСТС, проведено на 06.12.2021 г., налично ТУК


Относно проекти за промени в данъчните закони
Добави мнение