07.06.2022

Изх. №04-00-7#2/ 7.6.2022 г.

 

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

ОТНОСНО:  Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г., т.2 от дневния ред на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), насрочено за 07.06.2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

Във връзка с насроченото за 7 юни 2022 г. заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Българската стопанска камара заема следната позиция по проекта на ЗИД на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване:

1. БСК последователно подкрепя политиката за справедливо и при спазване на основните принципи реформиране на осигурителната система. Реформата в пенсионно осигурителната система следва да бъде неразделна част от предстоящите промени в управлението, организацията и финансирането на осигурителната система. В противен случай, както се предлага и сега, работи се на парче, а промените в осигурителната система се използват за политически цели.

2. Разбираме необходимостта от постепенно премахване на натрупани в годините деформации при формиране на размера на пенсиите, които доведоха до противопоставяне на различните групи пенсионери и поддържаха трайно чувството за несправедливост.

3. Същевременно, нашето дълбоко убеждение е, че не трябва стари грешки да се поправят чрез нови и, именно поради това, са и непрекъснатите ни призиви за анализ на състоянието на осигурителната система, който да очертае краткосрочни, средносрочни и дългосрочни решения, обхващащи и трите стълба на пенсионната система. В коалиционното споразумение се предвиждат редица предварителни стъпки, преди да се пристъпи към реформирането на пенсионната система, в т.ч.:

  • анализ на пенсионната система и план за цялостна пенсионна реформа с оглед базиране на реалния принос към системата;
  • анализ на категориите труд за пенсиониране;
  • увеличаване на тежестта на всяка година трудов стаж след пенсионна възраст;
  • доплащане през системата за социално подпомагане за всички пенсии под линията на бедност;
  • всички плащания, несвързани с осигурителния принос, да бъдат за сметка на социалната система.

4. Резултатите и предлаганите решения, както и хоризонтът за тяхното постигане трябва да бъдат припознати от социалните партньори и обяснени по достъпен начин на обществото. По този важен за обществото ни въпрос е необходимо да има консолидирана позиция, а не противопоставяне и липса на предвидимост. Въпреки че правителството многократно декларира непрекъснато сътрудничество и съвместна работа със социалните партньори при разработване на различните етапи на работа по проблемите на пенсионната система, това не беше изпълнено. Промените, които се предлагат, бяха подготвени без участието на експерти на социалните партньори, каквато практика съществува. Извършваните консултации са абсолютно формални, което лишава социалните партньори от възможността да бъдат конструктивен партньор при формулирането на дългосрочни решения, доколкото средствата в социално-осигурителните фондове се набират основно от осигурителни вноски, заплащани от работодателите и работниците.

5. В мотивите към законопроекта се твърди, че се подобрява адекватността на размера на пенсиите. За нас остава неясно дали с тези промени се урежда трайно този въпрос, или при дебатите за бюджета за следващата година няма да се предвиди още по-сериозно увеличение. През последната една година, за твърде кратко време се извършиха две сериозни увеличения на получаваните от пенсионерите суми за пенсия. Правилното по замисъл подпомагане на пенсионерите в трудните години чрез т.нар. ковид добавки погълна почти 3 млрд. лева. Това подпомагане се извърши по възможно най-неефективния начин, чрез тотална уравниловка; на всички пенсионери се отпусна еднаква по размер добавка, независимо от размера на пенсиите, който получават. В резултат - неизпълнени очаквания и недоволни пенсионери, задълбочаващо се недоверие и липса на мотивация на лицата, които се осигуряват.

6. По тези причини, предложената първоначално добавка от 50 лв. и после увеличена на 120 лв. продължава да виси като дамоклев меч над нуждаещата се от сериозни и основани на принципите на социалното осигуряване реформи пенсионна система. Голямата грешка на управляващите е, че не се обясни и продължава да не се обяснява на пенсионерите, че има разлика между размера на дохода, който получават, от добавката за ковид и размера на определената им по правилата пенсия. Създаде се усещането, че получените пари са новата им пенсия, която ще получават и за в бъдеще. Пренебрегна се старото житейско правило, че получени веднъж пари после трудно се отнемат, особено от най-нискодоходните групи.

7. По същество, чрез предложените законови изменения правителството се опитва да реши почти нерешимия въпрос как да премахне ковид добавката, поради отпадналото основание за предоставянето й, като едновременно с това, запази размера на получаваните суми, което освен всичко останало, следва да бъдат увеличени, чрез което се цели да се компенсира намалената покупателна способност. Поради причината, че се цели достигането на определена числова стойност, не се зачитат принципи, а се използват различни правни пътища по един сложен начин да се достигне до: (1) запазване на досегашния размер на пенсиите (чрез включване на ковид добавката като постоянна част от пенсията); (2) осъвременяване средно с около 9 на сто на всички пенсии (3) преизчисляване на всички пенсии чрез изменение на правилата действали към момента на отпускането им.

8. Изразяваме разочарование, че не са представиха предварително за сериозно обсъждане анализи за очакваното въздействие от промените в размера на пенсиите, за промените в структурата на размера на получаваните пенсии, за необходимите допълнителни средства за промяната от 1.07 до 31.09 и за следващата промяна от 1.10 до 31.12.2022 г. Тези разчети са необходими, за да се структурира размерът на допълнителните средства и да има представа за необходимите средства за ДОО за 2023 г.

9. Като положителна стъпка оценяваме увеличаването на максималния размер на пенсията, макар и да остава неясно как е определено числото 2000 лева, което се предлага от 1 юли. По този начин се увеличава делът на пенсионерите, които биха получавали реалния размер на пенсиите, за които са внасяли осигурителни вноски. Остава неясна, обаче, визията на правителството за следващите стъпки в тази посока.

10. Липсва и анализ за размера на допълнителните средства, необходими за дофинансиране на ДОО от Държавния бюджет, които да осигурят прилагането на всяка от двете по време промени в размера на пенсиите. Не се предлагат решения за сегашните и бъдещи политики за дофинансиране на ДОО, за възможностите за оптимизиране на разхода на предоставените средства в системата, за политики за ограничаване и премахване на всички плащания, несвързани с осигурителния принос.

11. В направените предложения за увеличаване на размера на пенсиите се нарушава основен принцип на солидарната пенсионна система: пенсията трябва да се определя според приноса на лицето към пенсионната система. Прилагането на еднаква по размер добавка в размера на всички пенсии, които се изплащат за сметка на ДОО, нарушава и деформира посочения по-горе основен принцип. Добавката, с която автоматично се увеличава пенсията, при това еднаква по размер, не отразява приноса на лицето към осигурителната система и не мотивира лицата да се осигуряват на реални доходи. Логично, по тази схема с еднакви добавки, отново се запази голямата ножица между най- ниските и високите пенсии.

Всичко това води до сближаване на размера на пенсиите на хора с различен индивидуален принос към социално-осигурителната система. Този подход се отразява негативно върху осигуряващите се, като ги демотивира да се осигуряват на реалните си, в повечето случаи по-високи доходи, защото дори да плащат по-високи осигуровки, ще получават съвсем малко повече от хората, които са с минимални осигуровки.

12. Не можем да подкрепим подхода за безконтролното, непрекъснато увеличаване на размера на минималната пенсия, в нарушение на правилата и принципите на социалното осигуряване. По този начин, по административен път, а не при спазване на определени принципи, минималната пенсия нараства много повече от останалите пенсии в страната. Това води до сближаване на размера на пенсиите на хора, които са осигурявани на различни доходи по време на трудовия им стаж.

Нашата последователна позиция винаги е била, че ролята на държавата за осигуряване на допълнителни доходи за хората с ниски пенсии, следва да е чрез използване на системата за социално подпомагане, а не за сметка на деформиране на осигурителната система.

Поради изброените по-горе причини, БСК не подкрепя предложените промени. Предложеният подход не осигурява необходимата стабилност, устойчивост и предвидимост на системата, липсва реално отчитане приноса на всеки от участниците в осигурителната система, руши се доверието в пенсионно-осигурителната система.

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно актуализацията на бюджета на ДОО
Добави мнение