23.01.2023

Изх. №05-10-26#2/ 23.1.2023 г.

 

На ваш 48-00-1155 от 15.12.2022

 

ДО

Г-ЖА РОСИЦА КАРАМФИЛОВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

 

КОПИЕ:

 

Г-ЖА СИЛВИЯ РАНГЕЛОВА

ДИРЕКТОР НА КВЕСМС – МОСВ

 

Относно: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки, за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 и Директива (ЕС) 2019/904 и за отмяна на Директива 94/62/ЕО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАМФИЛОВА,

Във връзка с Вашето писмо с молба за становище по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки, за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 и Директива (ЕС) 2019/904 и за отмяна на Директива 94/62/ЕО (“Регламента“), представители на заинтересовани браншови организации и предприятия подготвиха първоначалната си позиция по документа, с акцент върху основните разпоредби и изисквания, които ще рефлектират съществено върху представляваните браншове. Предвид срока за представяне на коментари в рамките на общественото обсъждане, ще използваме възможността за допълване и прецизиране на становището.

В приложение Ви изпращаме обобщените позиции на следните браншови организации, членове на БСК:

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България,

Съюз на пивоварите в България,

Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация (БОРА),

Браншова асоциация Полимери

сдружение Храни и напитки България,

APPLiA България (Сдружение на производителите на домакински електроуреди)

Надяваме се, че подготвеният текст ще бъде полезен при преговорите за приемането на Регламента и сме на разположение за провеждане на среща за по-задълбочени дискусии по прилагането на изискванията (вкл. внедряването на DRS).

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно проект за Регламент на ЕП и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки
Добави мнение