11.09.2023

Изх. №05-02-54/ 11.9.2023 г.

 

ДО

Г-ЖА ИВАНКА ШАЛАПАТОВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, публикуван за обществено обсъждане на 11.08.2023 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във връзка с публикуван на Портала за обществени консултации проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, БСК изразява своето становище, което молим да бъде взето предвид при обработване на получените в процеса на обществено обсъждане бележки и позиции.

БСК е сериозно ангажирана с темата, свързана с подобряване и облекчаване на реда и условията за сключване на договори за работа от разстояние, за да станат реална и широко приложима форма на трудовото правоотношение в условията на ускорена дигитализация на икономиката и трудовите отношения.

В периода м. март – май 2023 г. представители на БСК бяха част от Междуведомствената работна група, сформирана със Заповед РД-02-35/10.03.2023 г. на Министъра на труда и социалната политика, за изготвяне на предложения за усъвършенстване на нормативната уредба, приложима към работата от разстояние.

С настоящото становище поддържаме коментарите и предложенията на БСК по законопроекта, изложени и изпратени, както в рамките на работната група, така и по време на заседанието на Комисията по трудово законодателство на 8 септември 2023 г.

Оставаме на разположение при последващи стъпки, свързани с оптимизацията на разглежданата уредба.

Вж. ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно регламентирането в КТ на работата от разстояние
Добави мнение