23.04.2024

Изх. № 02-00-8/ 23.4.2024 г.

 

ДО

Г-Н  МАНОИЛ МАНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО И ЕВРОЗОНАТА

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ХАМИД ХАМИД,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ

Г-Н БОЖИДАР БОЖАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, сигнатура 49-402-01-13 от 22 март 2024 г., внесен от Министерския съвет

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Българската стопанска камара изразява подкрепа по отношение на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, сигн. №49-402-01-13, внесен от Министерския съвет на 22.03.2024 г. Считаме, че предложенията по законопроекта са балансирани и конструктивни, в отговор на най-често срещаните практически проблеми на предприятията.

Изразяваме удовлетвореност, че голяма част от дадените в рамките на обществените консултации предложения, свързани с подобряване на режима и премахване на трудностите за достъп до пазара на труда на чуждестранни работници от трети държави, са взети предвид и отразени в окончателния законопроект, одобрен от Министерския съвет и внесен на вниманието на Народното събрание.

Българската стопанска камара, като представителна организация на работодателите на национално равнище, от години последователно обръща внимание върху проблемите, свързани с недостига на работна ръка,  подобряване и облекчаване на процедурата по назначаване на работа на чужденци, възможности за намаляване на броя на изискваните документи за издаване на разрешения за достъп до трудовия пазар на лица от трети държави, проучване на възможностите за нови правни основания за достъп до пазара на труда и пр.

Ето защо подкрепяме всички законодателни усилия в тази посока и приветстваме голяма част от предложенията за изменения и допълнения, предвидени в законопроекта.

На първо място, подкрепяме предвидените в законопроекта допълнения, които осигурят и позволят функционирането на единната онлайн платформа за производство и издаване на разрешения за работа, тъй като дигитализацията на процесите ще допринесе чувствително за оптимизиране на процедурата.

Приветстваме предложението доказателствата за осигурено жилище да се представят, едва след като лицето вече е на територията на Република България. Това ще доведе до намаляване на разходите и административната тежест за работодателите.

Намираме за правилно предложението за удължаване на срока за кандидатстване за издаване на виза D, с оглед риска за пропускане на законово установените срокове, поради липса на приемни часове в консулствата.

Подкрепяме и предложенията, свързани в промени в правната уредбата за събиране на семейства.

Като положително оценяваме въвеждането на здравно осигуряване на чужденците, притежатели на разрешение за пребиваване тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ на основание чл. 24и от ЗЧРБ след получаването на документа за пребиваване, както и здравно осигуряване на сезонните работници, с разрешено право на продължително пребиваване по чл.24к от ЗЧРБ след получаването на документа за пребиваване; изричното регламентиране на възможността и процедурата притежателите на Синя карта на ЕС да сменят заеманата длъжност в рамките на съществуващото трудово правоотношение; изричното регламентиране на възможността и процедурата за удължаване до 180 дни на срока на пребиваване на чужденци, извършващи сезонна работа за срок до 90 дни, без да напускат страната, както и отпадането на изискванията за представяне на документи за образование, квалификация, професионален опит и т.н за сезонните работници.  

Подкрепяме разписаната процедура за предоставяне на право на пребиваване в Република България на чужденци „специализанти“, чрез създаването на нов чл. 24р, с който се разширява приложното поле на ЗЧРБ.

Въпреки горното, изразяваме и известно разочарование, че липсва предложеното в първоначалния, публикуван за обществено обсъждане законопроект, отпадане на задължението за прилагане на справка за разрешеното на чужденеца право на пребиваване, като вместо това Агенцията по заетостта да извършва справката служебно в Средата за междурегистров обмен (Regix).

Обръщаме внимание, че предвижданите законодателни промени на национално ниво следва да отчитат и тенденциите, предложенията и законодателните процеси, инициирани на ниво ЕС. Едно от законодателните предложения, внесени от Европейската комисия и което предстои да бъде официално прието както от Съвета, така и от Европейския парламент, е за актуализиране на Директивата за единното разрешение за пребиваване и работа[1]. Основните предложения са свързани с възможността притежателите на единно разрешение да сменят работодателя си, при условие че компетентните органи бъдат уведомени за това, както и определянето от държавите членки на минимален период от време, през който притежателят на единно разрешение трябва да работи за първия работодател. В случай че загубят работа, работниците от трети държави да имат право да останат определен период от време на територията на държавата-членка. Разширяването на правото на пребиваване и намирането на нов работодател е предложено с цел да улесни чужденците да останат в ЕС, макар и в по-малка степен, отколкото се предлага на висококвалифицирани работници, притежаващи синя карта на ЕС.

Във връзка с горното предлагаме да отпадне предложението в §5 за създаване на второ изречение в чл. 24и, ал. 19, според което „с прекратяване на трудовото правоотношение се прекратява и правото на пребиваване“.

По §39 - В законопроекта са предвиденипромени в чл. 17, ал. 2, б. „б“ и „в“ от ЗТМТМ, касаещи изискванията за висока професионална квалификация. Същите са синхронизирани със съображение 10 на Директива (ЕС) 2021/1883 относно периода на професионален опит и позициите, но не и по отношение на документите, които се изискват за удостоверяването им. Държим да подчертаем, че Директивата не изисква доказването на професионалния опит и умения да става с официален документ, издаден от компетентен орган, като нейната цел е облекчаване на възможността за доказване на  професионален опит.

Същевременно, споделяме мнението, че при разглеждане на законопроекта между първо и второ четене е необходимо експертно обсъждане, с участие на представители на компетентните държавни структури и бизнеса, с оглед минимизиране на възможни пропуски и осигуряване на институционална подкрепа на целия процес.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК 

 

***

[1] Директива 2011/98/ЕС относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0140_BG.html

 


БСК подкрепа проекта на ЗИД на Закона за чужденците в РБ, внесен от МС
Добави мнение