29.05.2024

 Изх. № 05-15-6 / 29.5.2024 г.

ДО

Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

ОТНОСНО: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове § 10 за създаване на нов чл. 26с

УВАЖАЕМА ГОПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, заедно с мотиви към него, изразяваме следното становище:

По §10, относно нов Раздел VI Ред за прилагане на акцизна ставка за тютюневи изделия по смисъла на чл. 12б от закона, Чл. 26с.

С посочения параграф се създава нов раздел VI за прилагане на акцизната ставка за тютюневите изделия по смисъла на чл. 12б от закона. В мотивите, придружаващи предложеното изменение и допълнение на ППЗАДС, е посочено, че „целта на новия раздел е да се систематизират и дефинират съставите на течностите за електронни цигари, съдържащи или несъдържащи никотин, и препаратите за тяхното производство. Продуктите, съдържащи съставките в чл. 26с, ал. 1 и 2 от проекта, представляват готови препарати - течности за електронни цигари, готови за влагане в директни опаковки на крайни продукти (електронни цигари, пълнители или контейнери), използват се за директна употреба и съответно попадат в обхвата на чл. 12б от закона. По този начин компонентите от състава на никотинови или безникотинови течности за електронни цигари, посочени в чл. 26с, ал. 1 и 2 от проекта, представени самостоятелно като чисти вещества, не попадат в обхвата на чл. 12б от ЗАДС.“

Същевременно новият чл. 26с предвижда и още една ал. 3, в която допълнително се посочва, че течности за електронни цигари, независимо дали съдържат никотин, са и други частични смеси, представени самостоятелно, независимо от вида на опаковката, включително и в наливно състояние, като е дадено доста подробното описание на възможните смеси, които могат да представляват „течност за електронна цигара“ и съответно да подлежат на облагане с акциз по смисъл на чл. 12б и чл. 38, ал. 3 от ЗАДС.

Законът е основен източник на данъчното право, което положение е конституционно закрепено в чл. 60, ал. 2 и чл. 84, т. 3 от КРБ.

Така предложеният текст на разпоредбата на чл.26с, ал. 3 от проекта на ППЗАДС на практика допълва закона, като предлага допълване на легалните законови дефиниции за „течности за електронни цигари“ със смеси, които са извън обхвата на чл. 12б от ЗАДС. В мотивите не е посочена никаква конкретика или детайли, които да подкрепят включването на подробно описаните смеси, при това представени самостоятелно, независимо от вида на опаковката, включително и в наливно състояние, в обхвата на облагаемите с акциз стоки и без да е отчетен ефектът от допълнителната административна тежест, която се въвежда с правилника.

Съгласно чл. 29, ал. 3, т. 2 от ЗАДС данъчната основа за облагане с акциз за течността за електронна цигара, независимо дали съдържа никотин, е количеството течност, съдържащо се в електронна цигара за еднократна употреба, патрона, резервоара или контейнера за многократно пълнене, измерено в милилитри. Изрично се посочва вида на опаковките.

Включването на дадени вещества или смеси към групата на течностите за електронни цигари трябва да е в зависимост от предназначението му – да е предназначено за ел. цигари, съответно да се съдържа в изчерпателно посочените в закона видове опаковки. Когато една стока не се използва за ел. цигари, няма икономическо и социално основание да влиза в обхвата на акцизните стоки. В този случай посочените в ал.3 частични смеси се използват в други индустрии и промишленост. Това засяга директно интересите на производители от други сектори, които използват например смеси от „глицерол и пропилен гликол, във всякакво съотношение, без добавени аромати“. Такива сектори със широко приложение на посочената смес са: хранително-вкусовата промишленост, козметичната и фармацевтичната индустрия, химическата, текстилната индустрия, а дори и селското стопанство и строителството.

Предложената промяна не почива на законова делегация, представлява висока и необоснована административна тежест за бизнеса и не е придружена от реална оценка на въздействието.

Предвид горното, предлагаме ал. 3 на чл. 26с от проекта на ППЗАДС да отпадне.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 

 


Относно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Добави мнение