06.12.2006

„Регулаторните режими в България – състояние, тенденции, възможности за развитие на Административния регистър”