Намаляването на потреблението на енергия, реализиране на икономии на енергия, респективно и на средства се превърна в един от основните приоритети на обществото ни.

Посредством управление на енергията всяка фирма може да направи големи икономии на енергия и на средства, и да подобри енергийните си характеристики и екологичните си показатели.

Енергийният мениджмънт цели снижаване на енергийните разходи и увеличаване на енергийната ефективност, намалявайки вредното въздействие върху околната среда.

Предлаганото обучение може да ви послужи за трамплин при изграждането на вашата собствена система за управление на енергията, както и да ви позволи да продължите успешно дейността си, прилагайки изискванията на стандарта ISO 50001:2011 - единствения световен стандарт за системи за управление на енергията.

Разбирането на изискванията на стандарта ISO 50001 е наложително за всяка фирма, желаеща наистина да управлява своите енергийни разходи и решила да изгради и внедри система за енергиен мениджмънт.

Издаването на международния стандарт ISO 50001 показва растящия интерес от страна на фирмите към въвеждане и прилагане на практики за намаляване на потребелението на енергия и на енергийните разходи, чрез систематично управление на енергията, което от своя страна цели намаляване на въздействието върху околната среда.

Цел на курса:
Да помогне за овладяване и разбиране на енергийния мениджмънт и изискванията на стандарта ISO 50001: 2011, с оглед прилагането им на практика в реални условия.

Участници:
- служители във фирмите, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за енергиен мениджмънт и отговорници по енергиен мениджмънт,
- желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 50001:2011,
- отговорници за подобряване на ефикасността на енергийните доставки,
- отговорници по околната среда,
- отговорници в отделите по поддръжка на съоръжения и оборудване,
- експерти в областта на енергията, ….
Продължителност на курса: 2 дни: 26-27 април 2016 г.
За преминатото обучение на курсистите ще бъде издаден сертификат.

Регистрация:
Регистрацията на участниците се извършва чрез изпращане на попълнена заявка за участие
в срок до 29 март 2016 г. на следните е-мейл адреси:
bulgaria@ afnor.org или vessela.koleva@abv.bg или iva.monova@abv.bg
или на факс (02) 980 57 20.

Обучението ще бъде проведено в гр. София, като за точното място ще бъдете уведомени допълнително.

Такса за участие:
Таксата включва всички учебни материали, сертификат от обучението и кафе-паузи за двата дни на обучението и е в размер на:
- за един участник: 210 еврo (двеста и десет еврo) без ДДС;
- за втори и следващ участник от същата фирма: 190 еврo (сто и деветдесет еврo) на участник, без ДДС;
- за участници от фирми, сертифицирани от АФНОР: 190 еврo (сто и деветдесет еврo) на участник, без ДДС.
Плащането на таксата ще се извършва само по банков път и след като Ви потвърдим получаването на Вашата заявка за участие.

Срокът за плащане на пълната сума за обучението е до 12 април 2016 г.
Имате възможност и за плащане на две вноски, при следните условия:
- първата вноска (50 % от пълната сума) се заплаща не по-късно от до 12 април 2016 г.
- дължимият остатък (останалите 50 %), се заплаща до 20 дни след провеждане на обучението.
При неявяване на участника на обучението, платената първа вноска не се възстановява. За направеното плащане ще ви бъде издадена фактура.

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО Е ДЪЛЖИМА НА:
Получател: AFNOR DEVELOPPEMENT
Банка: HSBC
LA DEFENSE
BIC: CCFRFRPP
IBAN: FR76 3005 6000 9200 9220 0223 944
Основание за плащане: Formation ISO 50001

За контакт:
Тел/факс: 02 980 57 20
E-mail: bulgaria@afnor.org
www.afnor.bg

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение