Център "Чиста индустрия" при БСК предлага обучения и консултации:

  • При изграждането на системи за управление по околна среда (ISO 14001 и  ЕМАS);
  • За разработване на планове за устойчиво производство;
  • По прилагане на законодателните изисквания, свързани с употребата на химикали, промените в климата, отпадъците, въздухът, водите и др.;
  • При определянето на въглеродния отпечатък на производствените дейности;

Център „Чиста индустрия” подпомага диалога между администрацията и бизнеса при изпълнението на нормативните изисквания, намаляването на въздействията върху околната среда и повишаването на ефективността и производителността.

Центърът подготвя становища по проекти на нормативни актове по околна среда и отстоява приемането и прилагането им пред изпълнителната и законодателна власт. Екипът на центъра участва в работата на националните консултативни съвети, работни групи и комитети към министерства и други институции.

Център "Чиста индустрия" предлага информация за европейските изисквания и добри практики по околна среда. Експертите на центъра подпомагат въвеждането на най-добрите налични техники и технологии в отделните сектори на икономиката, включително на т.нар. „по-чисто производство”.

Център „Чиста индустрия“ към БСК предлага разработване на Оценка за съответствие със законодателството по околна среда за малки и средни предприятия.

Консултацията има за цел доказване на съответствие на дейностите, продуктите и услугите с изисквания на приложимото законодателство по околна среда. Включени са следните дейности:

  • Идентифициране на аспектите на околна среда на дейности, продукти или услугите на дадена организация, които могат да взаимодействат със околната среда;
  • Определяне на приложимото законодателство и разработване на регистър с актуални текстове от нормативните документи и необходимите действия за работа в съответствие с тях;
  • Подобряване управлението на предприятието и спомага за по-лесната комуникация с контролните органи, както и съдействие при решаване на проблеми, свързани с околната среда;
  • Подготовка на необходимите доказателства за проведена оценка на съответствието със законодателството по околна среда за предприятия, прилагащи изискванията на БДС EN ISO 14001

Илияна Павлова - Директор на Център "Чиста индустрия"

Адрес: София 1527, ул. Чаталджа 76
Телефон: 02/ 980 30 55, 932 09 21
Факс: 02/ 987 26 04
E-mail: ios@bia-bg.com

Прочетено: 5672