Изложение на иновативни продукти "Биоикономиката в ежедневието" ще се проведе в периода 13-15 октомври 2017 г., Регионалния исторически музей на Стара Загора (бул. Руски 42, ет. 4). В първия ден на изложението (13 октомври) ще се състои дискусионна среща (жива лаборатория) по проблемите на биологичното отглеждане на етерично-маслени култури, с участието на представители на местните власти, университет и институти, бизнес и гражданско общество.

Събитията се организират в рамките на европейския проект BioSTEP (финансиран по Програма „Хоризонт 2020“), който цели ангажиране на обществото и институциите по въпросите за развитието и разпространението на биоикономиката.

Изложението ще представи разнообразие от продукти, които съдържат компоненти, произведени от възобновяеми суровини или се произвеждат чрез биологични процедури. Примерите включват рокли, направени от млечни остатъци или кафе, или подметки за маратонки от оризови люспи и други. Иновациите вече са част от ежедневието ни и могат да бъдат открити в нашите кухни, бани или гаражи.

Тази изложба вече е показана на много места и по различни поводи: в Научния център в Глазгоу (Шотландия), на Глобалната среща на високо равнище по въпросите на биоикономиката в Берлин и на срещата на върха за инвестиции в областта на биоикономиката в Брюксел.

В срещата и в изложението ще участват и няколко представители на германските партньори по проекта - Ecologic Institute и BIOCOM от Берлин.

Целта на проекта BioSTEP и неговата изложба е да направи абстрактната концепция за биоикономиката осъществима!

Участието в срещата и изложението е безплатно!

Участие можете да заявите до 9 октомври на e-mail martin@bia-bg.com или по телефон 02 93 209 33; 02 93 209 22.

Вж. ПРОГРАМА НА ДИСКУСИОННАТА СРЕЩА

________________________

ЗА БИОИКОНОМИКАТА

Биоикономиката носи потенциални решения за важни бъдещи предизвикателства, предвид изчерпването на ресурсите, базирани на изкопаеми горива, изменението на климата и нарастващото население в световен мащаб, и търсенето на устойчиви и ресурсно-ефективни стратегии за гарантиране на благосъстоянието на обществата.

Биоикономиката обхваща различни сектори като селско стопанство, околна среда, аквакултури и промишленост. Тя се отнася до онези области на икономиката, които включват биологични ресурси от възобновяеми източници - като гори, култури, животни и микроорганизми - за производство на храни, фуражи, материали и енергия.

Биомасата от живи организми (като растения, животни и микроор­ганизми) може да се използва по много начини. Пример за това са модерните биорафинерии - отпадъчни материали (като слама, трева или дървес­ни отпадъци) могат чрез различни технологии да се превърнат в широка гама от междинни и крайни про­дукти.

Важна цел на биоикономиката е намаляване на потреблението в индустрията на изкопаеми горива, като въглища, нефт и природен газ. Тя има потенциал да намали вредните емисии на въглероден двуокис и отрицателното въздейст­вие на индустриалните процеси върху околната среда.

ЗА ПРОЕКТ BioSTEP

Проект BioSTEP се изпълнява от девет партньорски организации от пет европейски държави (България, Великобритания, Германия, Италия и Холандия), сред които и Българската стопанска камара. Проектът е финансиран по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" (Споразумение за безвъзмездна помощ № 652682) и продължава от март 2015 г. до февруари 2018 г.

BioSTEP има за цел да ангажира гражданите и различните заинтересовани групи в дискусиите за бъдещото развитие на биоикономиката в Европа. Целта му е да повиши цялостната осведоменост и разбиране за биоикономиката, както и нейните последици и ползи, като вземе предвид нуждите и тревогите на гражданите. За да се преодолее настоящата липса на обществено познание за биоикономиката, BioSTEP ще направи достъпните данни за биологични продукти и процеси достъпни за широката общественост и различните групи заинтересовани страни. Освен това BioSTEP ще идентифицира и разпространи най-добрите практики за разработване на национално и регионално стратегии за биоекономика с участието на участниците.

BioSTEP прилага тристепенен подход, за да достигне до всички заинтересовани участници в областта на биоикономиката, като използва различни комуникационни инструменти като семинари, конференции, изложби и обществени дебати за биоикономиката. На регионално ниво BioSTEP прилага и тества подхода "жива лаборатория" , за да улесни участието на публично-частни мрежи от заинтересовани страни в иновациите, базирани на биоикономиката, и в процесите на развитие на бизнес моделите.

Кликнете тук, за да научите повече за концепцията и целите на BioSTEP. Кликнете тук, за да изтеглите флаера на проекта!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.