26.02.2021

Българската стопанска камара има удоволствието да Ви покани на семинар за споделяне на знания и изграждане на капацитет в областта на биоикономиката в петък, 26-ти февруари 2021г. в община Казанлък – ул. Искра №4.

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми биологични ресурси - като гори, култури, животни и микроорганизми - за производство на храна, материали и енергия. 

С оглед изчерпването на изкопаемите ресурси, изменението на климата и нарастващото световно население, се изискват устойчиви и ефективни ресурси, които да гарантират благосъстоянието на обществата. Биоикономиката е един отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като земеделие, околна среда, аквакултури и промишленост.

Биоикономиката вече е част от нашето ежедневие. Биологичните ресурси и иновативните технологии вече се използват за заместване на неустойчиви продукти и процеси, които в момента се произвеждат от изкопаеми ресурси.

В тази връзка, Българска стопанска камара участва в европейския проект BE-Rural („Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики“, по програма Хоризонт 2020) е насочен към развитието на био-базирани стратегии и планове за засилено развитие на извънградските райони в ЕС), Целеви регион за България е Област Стара Загора.

Срещата е насочена към изграждане на капацитет и споделяне на знания за биоикономиката и включване на заинтересовани страни от региона.

Моля, регистрирайте се до 24-ти февруари, по email до: martin@bia-bg.com.

 

Програма                          

12:15 – 13:00

Регистрация на участниците и бюфет

13:00 – 13:15

Приветствие и въведение в работната среща

13.15 – 14.00

Представяне на проект BE-Rural „Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики“

Същност и ползи на биоикономиката и съществуващи технологични решения с приложение в Област Стара Загора

 

14.00 – 14.45

Зелената сделка - основни параметри, амбиции в областта на климата и чиста, достъпна и сигурна енергия

Изисквания към управлението на отпадъците, които следва да бъдат спазвани и прилагани от общинските администрации

Препоръки от местните участници към местното развитие и какво може / не може да заработи при местните условия

14.45 – 15.15

Дискусия, въпроси и отговори

15.15

Приключване на срещата и двустранни разговори по темата

Лица за контакт: 

Илияна Павлова, Ръководител на проекта - 02 93 209 21, iliana@bia-bg.com

Мартин Стоянов, Експерт по проекта - 02 93 209 33, martin@bia-bg.com

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Биоикономиката: изграждане на капацитет и споделяне на знания