Дата: 24.07.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1806

За членове на камарата бяха приети СИБАНК ЕАД, „Евроконсултанс България“ АД и „Атина 2007“ ЕООД

На 21 юли 2015 г. се проведе разширено заседание на УС на БСК с участие на ръководители на браншови организации от хранително-питейния бранш в България, членуващи в БСК. Проблемите на браншовите организации представи Жана Величкова – изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Дискутирани бяха:

  1. Новият закон за храните и визията, която ще отстояват БСК и отговорният бизнес в бранша, съществуващите слабости, очакванията на фирмите по отношение на евентуални бъдещи санкции, регулации и контрол.
  2. Идеята за въвеждане на данък „вредни храни“, лансиран от министър Петър Москов. Обсъден бе опитът на държави от ЕС, влиянието на подобен данък върху конкурентоспособността в сектора, негативните ефекти за индустрията по цялата верига, очакванията за развитието на сивата икономика, липсата на нужните научни обосновки за подобен проектозакон.
  3. Въвеждането на задължителна депозитна система за опаковки за еднократна употреба. Бяха обсъдени въпроси, свързани с пригодността на предложенията за депозитната система, новите тежести, които ще се стоварят върху индустрията, възможностите за свиване на потреблението, натискът върху ликвидността на малкия бизнес, европейската практика в подобни действия и очакваните пречки пред износа.всички се обединиха около идеята, че се тръгва към един скъп и неоправдан експеримент с тежки последици за обществото.
  4. Въвеждането на редуциран ДДС в страната за хранителния бранш. Предложението бе направено от председателя на УС на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева. То е съобразено с действащите ДДС ставки в ЕС и резултатите, регистрирани в Румъния. Обсъдени бяха очакваните тенденции по отношение на приходите в бюджета, възможностите за увеличаване на продукцията в бранша, намаляването на производството на храни извън контрола на специализираните органи, възможностите за снижаване на цените на дребно и др.
  5. Възможностите за разширяване наемането на сезонни работници в преработването на български зеленчуци, плодове и др. По темата докладва председателят на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци – Константин Ламбрев. Участниците в заседанието се убедиха около тезата, че не съществуват сериозни причини този проблем да бъде решен в интерес на бизнеса и обществото.

 

По време на заседанието бяха обсъдени и редица други проблеми, свързани с дейността на бизнеса в настоящата икономическа ситуация в страната, както и възможностите за бъдещо взаимодействие между БСК и браншовите организации в защита на българските предприемачи. По всичките тези въпроси своите позиции изразиха: Ивана Радомирова – изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България, Светла Чамова – изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите, Мариана Чолакова – изпълнителен директор на Съюза на преработвателите на растителни масла, Антоанета Божинова – изпълнителен директор Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци, Магдалена Апостолова – представител на Асоциацията на млекопреработвателите.

Набелязани бяха поредица от съвместни действия, насочени към стимулиране на икономическия растеж, ограничаване на сивата икономика и защитата на работодателите.

По останалите точки от дневния ред УС прие позиция относно определяне и актуализиране на МРЗ, както и окончателните резултати от изпълнението на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, изпълняван от БСК по ОП „РЧР“.

Дискусия бе проведена и по декларацията на УС на БАМИ относно повишаването на ценовата добавка “Задължение към обществото”.

За членове на БСК бяха приети СИБАНК ЕАД, „Евроконсултанс България“ АД и „Атина 2007“ ЕООД - град Поморие.

Следващото заседание на УС на БСК ще се проведе през месец септември.