Изх. № 05 – 15 – 16  / 01.10.2015г.

 

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

ОТНОСНО:

Предложения за промени в данъчни закони за стимулиране на дарения на хранителни и питейни продукти с наближаващ краен срок на годност или бракувани като технологичен брак, но годни за употреба /нарушена опаковка, етикетиране и др./

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,

Във връзка с проведеното заседание на НСТС и предложението на БСК за промени в данъчни закони, за стимулиране на дарения на хранителни, питейни и други потребителски продукти с наближаващ краен срок на годност, с настоящото изпращаме актуализиран проект на промени в ЗДДС и ЗКПО. Промените предвиждат праг на стойността на извършените дарения в размер на 0,5% от годишните продажби на съответния търговец или производител, както и ограничаване на лицата, получатели на даренията - само държавни и общински институции, предоставящи социални услуги по Закона за социалното подпомагане.

Изразяваме очакването на предприятията и браншовите сдружения от хранителната и питейна индустрия, че предложените промени ще бъдат подкрепени от МФ и включени в проекта на МФ на ЗИД на ЗКПО, който ще бъде внесен в МС.

При необходимост от допълнително аргументиране и прецизиране на предлаганите промени, предлагаме да бъде проведена спешно работна среща с представители на браншови организации от хранително питейната индустрия на експертно ниво в удобно време, с оглед своевременно внасяне на промените в законопроекта за изменение и допълнение на ЗКПО.

Приложение: съгласно текста (вж. прикачения по-долу файл)


Предложения за промени в данъчни закони за стимулиране на дарения на хранителни и питейни продукти
Добави мнение