Дата: 11.04.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2868

Във връзка с току-що приключилото заседание на МРГ към МОСВ за преразпределение на свободни квоти за търговия с емисии на СО2 за 2007 г.

БСК уведомява:

1. Всички инсталации, непредставили данни за отчетените емисии за 2007г., следва до края на днешния ден да предадат съответната информация в електронен формат на Изпълнителната агенция по околна среда. В противен случай, при окончателното разпределение ще им бъдат предоставени пропорционално намалени квоти от оставащия ограничен ресурс след покриване потребностите на инсталации, предали верифицирани и отчетени данни. След получаване на проекта и окончателно нотифицираното разпределение на квоти за 2007г., същите ще бъдат незабавно публикувани на интернет страницата на БСК.

2. Инсталации, които очакват значителен недостиг за 2007г., могат да преценят необходимостта от откриване на сметки в действащи национални регистри на страни-членки на ЕС. Незабавно след регистрацията на сметките следва да бъдат закупени квоти, валидни за първия период на търговия (2005-2007), с които да бъде гарантиран оцененият очакван недостиг за 2007 г. Същите действия могат да бъдат предприети и след своевременно стартиране на националния регистър към ИАОС. (Настоящото не представлява съвет за покупка на квоти за 2007 г. Всички евентуални действия се предприемат за сметка и са отговорност на съответните оператори на инсталации).

3. Наличните квоти за периода 2005 – 2007г. се обезсилват в края на м. април т.г. 

4. Веднага след официалното нотифициране на новото разпределение на квотите за 2007 г. към ЕК, МРГ към МОСВ ще обсъди метода и процедурите по преразпределението на свободните квоти по задължени инсталации за периода 2008-2012 г.

За информация: ios@bia-bg.com