Дата: 10.12.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2168

Във връзка с промените в Наредбата за условията и реда за издаване и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, относно облекчаване на режима за издаване на „Синя карта на ЕС“, с писмо от 10 декември 2015 г. БСК внесе за разглеждане в Националния съвет за насърчаване на заетостта и Националния съвет по трудова миграция предложения за разширяване на Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирпани специалисти.

Предложенията се основават на подадена от страна на членуващи в БСК браншови организации информация за недостиг на висококвалифицирани специалисти от трети страни, по длъжности от НКПД.

Предложенията са придружени с описание на конкретните изисквания за всяка от професиите, които са свързани с познаването на производствената дейност, на законодателството в страната, както и други специфични изисквания по отношение на тяхната квалификация и умения.

В писмото на БСК до министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин и до неговия заместник Гълъб Донев се подчертава, че такива специфични изисквания не могат да бъдат удовлетворени от кадрите в нашата страна или друга страна, членка на ЕС, което налага необходимостта от привличане на съответните специалисти от трети страни. Назначаването на граждани на трети страни на съответните позиции е от ключово значение за ефективната дейност на съответните български дружества, се казва още в писмото на БСК.

Предложените допълнителни професии за включване на списъка са:

 1. За химическата индустрия:
  • Ръководител търговски екип – код по НКПД 24215030
  • Ръководител отдел по продажбите – код по НКПД 12216008
  • Мениджър покупки/продажби – код по НКПД 12216003
  • Ръководител отдел по маркетинг – код по НКПД 12216007
  • Маркетинг мениджър / директор маркетинг – код по НКПД 12216004
  • Директор производство – код по НКПД 13215020
  • Мениджър производство – код по НКПД 13217002
  • Началник производство – код по НКПД 13217005
  • Заместник-ръководител особено производство – код по НКПД 13216002
  • Ръководител особено производство – код по НКПД 13216008
  • Инженер производство - 21416001
 2. За минната индустрия:
  • Заместник-изпълнителен директор, маркетинг и търговия
  • Заместник-изпълнителен директор, икономическа безопасност
  • Главен инженер, предприятие
  • Финансов директор
  • Ръководител направление фирмена сигурност
  • Рлъководител проекти, инвестиции и ремонти
  • Главен конструктор, калибровчик
  • Ръководител направление надеждност на оборудването
  • Маркетинг мениджър
  • Водещ специалист продажби
  • Специалист с контролни функции, преработваща промишленост, Стан 300
  • Ръководител отдел промишбена безопасност и охрана на труда
 3. За металурлгията:
  • Матричар - Код по НКПД 7222 3008
  • Инженер металург - Код по НКПД 21416003

В писмо от Българската асоциация на металургичната индустрия до Българската стопанска камара се подчертава, че учебните заведения в България не обучават кадри за длъжността МАТРИЧАР, а броят на обучените за длъжността ИНЖЕНЕР МЕТАЛУРГ е крайно недостатъчен. Такива кадри се обучават единствено в ХТМУ-София (специалност „Металургия на цветните метали“), като и през учебната 2015-2016 г. продължава трайната негативна тенденция за намаляване броя на записалите и завършили студенти.