20.01.2020

На 20.01.2020 г., в БСК се проведе среща с зам.-председателя на БСК Димитър Бранков и Снежана Славчева - директор “Защита на работодателските адреси”, с представители на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд (НСЗБУТ).

На срещата бяха обсъдени законодателни промени, свързани с необходимостта от нов Кодекс за труда, евентуалните промени в КТ, свързани със ЗБУТ, и промени в Закона за ЗБУТ.

Сред предложените промени са:

  • прецизност в подходите и текстовете, хармонизиращи националното законодателство с европейското;
  • обвързване на дейностите за т.нар. "обществено здраве" с дейностите за "укрепване на здравето при работа" и намаляване на финансовата тежест за работодателите;
  • осигуровките за държавните служители;
  • вида и качеството на услугите, които осъществяват службите по трудова медицина;
  • образованието и квалификациите на Органа за безопасност и здраве при работа;
  • актуализиране на "Правилата за първа долекарска помощ при работа в предприятието" и съгласуването им с БЧК за повишаване на уменията при оказване на тази помощ, и др.

От НСЗБУТ предлагат също целенасочени обучения на работодателите по ЗБУТ, както и уреждане на социалното партньорство в предприятието – отношението на работодателите към Комитета по условия на труд.

Представителите на сдружението изтъкнаха и необходимостта от задълбочени анализи на икономическия ефект от осигуряване на ЗБУТ в предприятието и създаване на методическа структура (Звено, Бюро по ЗБУТ), която компетентно, комплексно и последователно да работи за адаптирането на европейските разпоредби по ЗБУТ в нормативните актове по ЗБУТ, и да разработва методически препоръки за правилното прилагане на европейското законодателство.

На срещата бе потърсено съдействието на БСК за отразяването на световните тенденции по ЗБУТ-2020 от ХХІІ Световен конгрес по ЗБУТ в Торонто, Канада и подкрепа за инициативата на НСЗБУТ за изграждане на индивидуална култура по безопасност и здраве  в предучилищното и училищно образование. Сдружението разчита на БСК и за съдействие при провеждане на конкурсите за перфектни фирми и за перфектни специалисти по ЗБУТ, които  да се организират от Националния съвет по условия на труд (което е негова функция по Закона за ЗБУТ) и в тях да няма лобистки бизнес интереси.

 „Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” е създадено с цел да обединява хората около тези двете най-важни ценности на планетата Земя – живота и здравето на хората. Европейската философия, а и тенденцията в световен мащаб през последните 30 години е чрез подобряване на работната среда да се подобрява качеството на живот на хората в Европа и по света, защото през по-голямата част от своя живот хората работят. Ключът за постигането на това е изграждането и поддържането на култура за безопасност и здраве –национална, фирмена и индивидуална. В развитите индустриални държави в Европа и в света – там, където жизненият минимум е осигурен, е категорично мнението, че именно условията на труд определят здравето на човека и качеството на неговия живот.

Дата: 20.01.2020

Източник: БСК

Прочетено: 2660