Дата: 10.03.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1197

Днес, 10.03.2017 г., в МТСП ще се проведе работна среща на социалните партньори за консултиране на изготвянето на механизъм, критерии и показатели за определяне на минималната работна заплата (МРЗ).

В тази връзка, експерти на БСК изготвиха предварителни разчети за средните съотношения на минималната към средната и към медианната работна заплата за ДЧ на ЕС, които определят национална МРЗ. 

Разчетите са основават на достъпни данни от Евростат и ОИСР. За определяне на средните величини са използвани относителният дял на населението и заетите на отделните страни в общата съвкупност. При част от разчетите за някои от страните не са включени отбраната и сигурността. Допълнително прецизиране след получаване на данни в пълен обхват, най-вероятно ще промени незначително прецизността на приложените общи  оценки. 

Най-общите оценки за диапазона на стойностите на двата показателя са посочени по-долу: 

  • За МРЗ/СРЗ: 41-43% (средно 42%) 
  • За МРЗ/Мед. РЗ: 50-52% (средно 51%) 

По-долу са приложени и оценки за размера на медианната РЗ за 2015 и 2016 г., получени на основата на официално отчетената стойност от НСИ за 2014 г., както и алтернативна стойност на линията на бедност, изчислена на основата на EU-SILC (статистиката на ЕС  за дохода и условията на живот).  

Показатели

ЛБ - ПМС

ЛБ EU - SILC (60% от нетен мед. доход)

Мед. РЗ

СРЗ /НСИ/

Разчети

2017 - 314,00

290,00 (0,6 *483,33) 2015

2014 – 591,00 (отчет НСИ)71,2% медианна към СРЗ 

2015 – 634 лв (71,2% от СРЗ)

2016 – 663,49 (71,2% от СРЗ)

 

2014 - 821,67

2015 - 881,25

2016 - 961,58

 

 

 

Документи