01.11.2017

От икономическата карта на България за „изчезнали“ 92 големи, 887 средни и 2488 малки предприятия

Всички публикации от рубриката „СТИГА ВЕЧЕ!“ вижте ТУК

ВЖ. ГРАФИКИ

 1. Демография на предприятията (2008-2015 г.):
  • С 22% нараства броят на данъчно задължените лица (ДЗЛ);
  • С най-бързи темпове нараства броят на ДЗЛ в секторите „Държавно управление“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Транспорт“.
  • С 25% нараства броят на микропредприятията, основно в Югозападния регион и в секторите „Търговия“, „Селско и горско стопанство“ и „Професионални дейности“;
  • От икономическата карта на България за „изчезнали“ 92 големи, 887 средни и 2488 малки предприятия (основно в преработващата промишленост, строителството и търговията).

 

 1. Основни финансови показатели на предприятията (2012-2016 г.):
  • Приходите на предприятията нарастват с 20,9%, в т.ч. нетните приходи - с 16,3%;
  • Разходите нарастват с 18,5%;
  • Счетоводната загуба намалява с 19,7%, а данъчната загуба - с 23,3%, но броят на ДЗЛ, отчитащи счетоводна загуба, нараства с 3,5%; 
  • Счетоводната печалба нараства с 35,9%, а данъчната печалба – с 34,4% и точно с толкова се увеличава полагащият се корпоративен данък.

› Секторите, които формират най-голям дял (54%) от общия размер на отчетената счетоводна печалба са „Преработваща промишленост“, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Финансови и застрахователни дейности“;

› Броят на ДЗЛ, отчитащи счетоводна печалба, нараства, като с най-бързи темпове това става в секторите: „Култура, спорт и развлечения“, “Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Административни и спомагателни дейности“.

› Общият среден размер на счетоводната печалба на едно ДЗЛ намалява през 2016 г. в сравнение с предходната 2015 г.

› Средният размер на счетоводната печалба на едно ДЗЛ нараства основно в сектори като „Финансови и застрахователни дейности“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, т.е. секторите, в които по административен ред са осигурени възможности за реализиране на допълнителни доходи по непазарен път.

 

 1. Заетост и заплащане на труда (2008-2015 г.):
  • Броят на заетите в нефинансови предприятия лица намалява с 5%, в т.ч.: в големите предприятия намалява с 6%, в средните – с 16%, в малките – с 10%, а в микропредприятията се отчита ръст на заетите с 10%.
  • Разходите на работодателите за труд на едно лице нарастват с 56%, като в честния сектор ръстът е с 64%, а в обществения – с 41%.
  • Средната работна заплата в периода 2008-2016 г. е нараснала със 70,3%, като в частния сектор ръстът е с 88,6%, а в обществения – с 32,4%.
  • Минималната работна заплата нараства с 10% средногодишно, като спрямо 2008 г. ръстът е над 100%, а предвидената за 2018 г. МРЗ от 510 лв. е 132% по-висока от тази през 2008 г.

_______________

Вж. Коментар на Божидар Данев по темата

Дата: 01.11.2017

Източник: БСК

Прочетено: 5855