Дата: 16.01.2009

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3865

Ваня Григорова бе назначена за изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара (члене на БСК) след проведен конкурс за позицията. От 08.01.2009 г. тя официално встъпи в новата си длъжност.

Ваня Григорова е защитила дисертация за научна и образователна степен “Доктор” – “Екология и опазване на екосистемите”, следдипломна квалификация “Екология и опазване на природната среда” /Лесотехнически университет/, лесоинженер, профил “Опазване на природната среда” /Висш лесотехнически институт/.

Трудов стаж: директор на дирекция в Министерство на околната среда и водите в последните 9 години. От 1995 до 1999 г. е била началник отдел “ОВОС и разрешителни режими” в същото министерство. Професионално тя е свързана с МОСВ от 1983 г.

Извън България г-жа Григорова работи по проекти на Икономическата комисия за Европа към ООН. От 1997 г. до края на 2008 г. е член на специалната експертна група по програмата “Преглед на резултатите в опазването на околната среда”. От 2004 до 2008 г. е председател на Работния орган на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст. От 1998 до 2001 г. е президент на Бюрото на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст. Конкретни проекти и мисии тя е изпълнявала в Армения, Румъния, Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Беларус, Киргизстан и др.

Основните квалификации на г-жа Григорова са в:

  • Разработване на законодателство и нормативна уредба, в т.ч. транспониране на законодателството по околна среда на Европейската общност, свързано с превантивните инструменти /ОВОС, екологична оценка на планови, комплексни разрешителни и др./; опазване чистотата на въздуха; управление на отпадъците;
  • Публична администрация – организация, ръководство и участие в колективни органи за вземане на решение; изготвяне на предложения за подобряване на управлението чрез преструктуриране и др.;
  • Консултации на бизнеса;
  • Координация на проекти, свързани с укрепване на институционалния капацитет по програма “Фар” и “Twinning” проекти на европейската комисия.

Владее английски, немски и руски език.

Има множество публикации в страната и чужбина