Дата: 14.09.2016

Източник: БМГК

Прочетено: 1836

Българската минерално-суровинна индустрия има потенциал за растеж и страната ни разполага с технологии и ресурси, които гарантират реализация на геоложкия потенциал и устойчивото развитие на добивния бранш. Четвъртото издание на Европейски минен бизнес форум очерта посоките за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия на България. 

За ЕМБФ 2016

В четирите панела на форума взеха участие над 230 участници от 20 европейски и други държави, в това число водещи професионалисти от бранша, представители  на европейски и държавни институции, областни управители и кметове, учени, инвеститори, представители на бизнес и неправителствени организации,  медии.

Редицата презентации, които бяха направени по основните теми на форума, бяха проследени с голям интерес от участниците и породиха възможности за обмяна на опит и дискусии по време на форума и в свободните разговори между отделните панели. 

Обобщения от ЕМБФ 2016

Част от изводите и обобщенията, генерирани по време на Европейски минен бизнес форум, са: 

 1. Отбеляза се прогрес по отношение на разбирането в обществото за изключително важната роля и значение на минерално-суровинната индустрия, както за съвременния бит и съществуването на хората, така и за устойчивото развитие на нашата човешка цивилизация.
 2. Откроени бяха много не използвани все още възможности и голям потенциал за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия на България и други европейски държави.
 3. Налице са многобройни примери и добри практики, че минерално-суровинната индустрия може да се развива здравословно-безопасно, екологосъобразно и в хармония с всички останали индустрии и социални дейности, като осъществява своята  корпоративна-социална отговорност с дългосрочна добавена стойност.
 4. Минерално-суровинната индустрия и останалите индустрии могат и по-активно да си взаимодействат помежду си за повишаване ефективността на производството, рециклирането, намаляването на отпадъците и превръщането им в суровини.
 5. Необходимо е - на база динамиката на глобализацията и промените в световен мащаб и развитието на научно-техническите достижения - по-често да се актуализират националните и европейски стратегии и програми за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия с участието на всички заинтересовани страни.
 6. За устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия от решаващо значение са редица фактори, за които са необходими обединени усилия на национално и европейско ниво като:
 • Създаване на необходимите условия и интензификация на научните и научно-приложните разработки на национално и европейско ниво, свързани с повишаване на ефективността в проучването, добива и обогатяването на минерални суровини, а именно: 
 • повишаване производителността и енергийната и ресурсна ефективност, намаляване на загубите при добива и увеличаване извличането при обогатяването, дълбочинно и пълно оползотворяване на наличните полезни компоненти в добиваните суровини и превръщането им в пазарни продукти и други. 
 • В тази връзка една голяма възможност е пълноценното използване на европейските програми и особено „Хоризонт 2020“, Плана „Юнкер“, Програма LiFe Plus и др. както и партниране с Европейския институт за инвоации в суровините  

Необходими промени

 • Подобряване на нормативната уредба, свързана с устойчивото развитие на отрасъла и привличане на нужните инвестиции в него. Изследването нормативната рамка на добивната индустрия в Европейския съюз дава възможност да се вземат най-добрите практики за подобрение на правната рамка в България. По този начин ще се създадат условия за успешната реализация на стратегията за развитие на минерално-суровинната индустрия 
 • Система от мерки за насърчаване инвеститорите по веригата на добавената стойност от индустриите след добивната - по възможност в териториална близост до добиваните минерални суровини. 
 • Адекватна изпреварваща комуникационна стратегия на ангажираните в отрасъла с всички заинтересовани от дейността му страни на основа открит, честен и системен диалог. 

Кратък обзор на събитието

Министър Теменужка Петкова и Министър Ивелина Василева откриха 4-тото поредно издание на Европейски минен бизнес форум (ЕМБФ). Организатори на събитието са Българска минно-геоложка камара, Министерство на енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии (Евромин). Министър Петкова е и патрон на ЕМБФ 2016.

„Значението на минерално-суровинния отрасъл в международен план е изключително голямо и това е съвсем логично. Mинерално-суровинната индустрия е основната, която дава началото и пътя на останалите отрасли за развитието на съответната икономика. Ако тази индустрия се развива в правилната посока, в конкурентна среда, то това означава, че икономиката на държавите ще бъде конкурентоспособна. Това означава икономически растеж“, каза при откриването на форума министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя подчерта, че за българското правителство минерално-суровинният отрасъл е изключително важна част от българската икономика. „Доказателство за това е нашата позиция и отношение към този отрасъл. Миналата година ние предприехме една много важна крачка – приемането на стратегия за развитието на минерално-суровинната индустрия в България до 2030 г.“ – каза още министър Петкова

“Добивната индустрия е инвестирала повече от 420 млн. лева за възстановяване и опазване на околната среда за периода 2000-2013 г. Промишленият сектор демонстрира значителен напредък в намаляването на въздействието върху околната среда. Все повече компании възприемат политика, която поставя като най-висш свой приоритет социалната отговорност и въвеждането на екологосъобразни практики. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на събитието.

Министър Василева подчерта още и важността на въпросите, свързани с намаляване на емисиите, ефективното събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците по цялата технологична верига, опазването на водите, почвите и въздуха. „Осъзнавайки важната роля за развитие на суровинната индустрията за националната икономика, МОСВ провежда активна политика и предприема редица мерки за облекчаване на бизнеса, подобряване на конкурентоспособността и стимулиране на устойчивото развитие“, отбеляза още тя. 

„ЕМБФ 2016 е решаващ за развитието на добивната индустрия в бъдеще. Самочувствието на страната ни като домакин на този престижен бизнес форум се основава на факта, че България е сред водещите държави с развита минерално-суровинна индустрия въз основа на своите дългогодишни традиции и практики.“ -  кааз при откриване на събитието проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара и председател на Организационния комитет на ЕМБФ.

„В днешния глобализиращ се и динамично променящ се свят, пълен с несигурност и изправен пред редица рискове и предизвикателства, минерално-суровинната индустрия в Европа и света имат своето значимо място като основен фактор на тези процеси и двигател за конкурентоспособността, растежа на икономиката и добавената стойност за цялото общество“, коментира проф. д-р Цоцорков. Той подчерта, че без развитието на местния добив на суровини и при разчитане предимно на внос е застрашено устойчивото развитие на Европейския континент и на Европейския съюз като цяло. „Затова редица държави от ЕС, включително и България приеха национални стратегии за развитие на добивната индустрия. Нашият Европейски минен бизнес форум е поредната възможност да се чуят мненията и предложенията на по тези въпроси, да се дискутират предизвикателствата на устойчивото развитие и да се обмени опит между ангажираните в науката, производството, държавните органи бизнес и неправителствени организации в този отрасъл.” – заключи той. 

Говорители

ФЛОР ДИАЗ ПУЛИДО, заместник-ръководител на Дирекция „Ресурсна ефективност и суровини", Европейска комисия представи предимствата, финансовата и бюджетна рамки на Европейското партньорство за инвоации

Възможностите за финансиране на иновационни проекти в бранша бяха представени от КШИШТОФ КУБАЦКИ, директор на Координационния център за Централна и Източна Европа на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИИТ, EIT).

Европейската перспектива за устойчиво развитие на минната индустрия бе представена от ЙОХАНЕС ДРИЙЛСМА, заместник-директор на Евромин. Той очерта въпросите, свързани с реиндустриализацията на Европа и иновационното и технологично обновяване на бранша.

Партньорството между бизнес и образование бе широко застъпено в презентацията на доц. СИБИЛА ШОШТАРИЧ, катедра „Минералогия, петрология, геохимия“ в Университета в Загреб, Хърватия. 

По време на дискусията „Реиндустриализация. Ролята на минерално-суровинната индустрия“ с модератор проф. д-р ЛЮБЕН ТОТЕВ, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ се посочиха факторите за растеж на добивната и на свързаните с нея следващи по веригата на стойността индустрии, както и се представиха редица успешни истории и факти от тежката индустрия на България. В панела взеха участие проф. д-р ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ, председател на УС и на БМГК и председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД, проф. д.т.н. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ, заместник-председател на УС на БМГК и председател на Съвета на директорите на „Минстрой-Холдинг“ АД, Антон ПЕТРОВ - Председател на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ, д-р Румен АТАНАСОВ, Председател на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и Михаил КОЛЧЕВ - Председател на Българска камара на химическата индустрия (БКХП). Специално отношение по въпроса взеха зам.министрите на енергетиката и околната среда и водите – г-н Жечо Станков и г-н Красимир Живков. 

За Европейски минен бизнес форум

Европейски минен бизнес форум (ЕМБФ) се проведе на 13 септември 2016 г.  в Хотел Хилтън. Град София е домакин на неговото четвърто поред издание.

От 2010 г. насам Форумът събира на всеки две години ключови инвеститори и експерти от Европа, както и представители на национални и местни институции, сред които Правителството на Република България, Европейската комисия и други.

Инициатор и основен организатор е Българска минно-геоложка камара. Традиционно Форумът е под патронажа на Министъра на енергетиката на Република България. Другите организатори са Министерството на енергетиката на Република България и Европейската асоциация за добив на метални руди и индустриални минерали (Евромин).

Съорганизатори са Българска стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МГДМ) и Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

Участие ще вземат представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, Министерството на труда и социалната политика на Република България, Министерство на образованието, както и на Българска търговско-промишлена палата. 

Цели на ЕМБФ

Целите на събитието включват възможности да се търсят и обсъдят решения за постигане на целите за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия, да се обсъдят политиките за сектора, в т.ч. и с фокус върху повишаване на конкурентоспособността на индустриите, следващи във веригата на стойността. По време на форума ще се споделят добри практики – на държавно и на корпоративно ниво – в трите основни направления: икономическо, екологично и социално.

Чрез ЕМБФ се търсят възможности за разрастване на сътрудничество в Югоизточна Европа и в Европейския съюз. Организаторите правят опити да привлекат всички заинтересовани страни в процеса на разширяване на мрежата от сродни бизнеси и организации от региона и от ЕС.

Очакванията за настоящото издание са да се съберат над 250 души - високопоставени ръководители и взимащи решения за бранша професионалисти на европейско, национално и корпоративно ниво. 

Основни теми:

 • Пазари. Инвестиции. Риск. Конкурентоспособност на добивната индустрия.
 • Реиндустриализация. Роля на минната индустрия в процеса.
 • Хоризонт 2020. Възможности. Европейско партньорство за иновации.
 • Устойчиво развитие. Отговорна минна индустрия. Добри практики. 

Спонсори на ЕМБФ

ЕМБФ 2016 г. се осъществява с подкрепата на Асарел Медет АД, Минстрой-Холдинг АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, Орика Мед България АД, ЕнвироХеми България АД, Каолин ЕАД, ССАБ България ЕООД, Модулар Майнинг Системс Евразия, Шнайдер Илектрик България и Елаците-Мед АД. 

Медийни партньори

Медийни партньори за 2016 г. на ЕМБФ са Българска телеграфна агенция, Българско национално радио, BloombergTV Bulgaria, Информационна агенция „Фокус“, IndustryInfo.bg, списание Инженеринг Ривю, Investor.bg, в. Капитал и SeeNews. 

За Българска минно-геоложка камара 

Българска минно-геоложка камара е учредена на 09.08.1991 г. от 17 търговски дружества. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват над 90% от промишленото производство в отрасъла и висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

Мисия: Да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарна-та икономика, устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към основната си визия.

Визия: Дългосрочно развитие като национално представителна браншова организация на работодателите в минерално-суровинната индустрия в България със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие на отрасъла и социално-икономическия просперитет на страната.

Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“ 

Повече на www.embf.eu 

За контакт:

Даниел Киряков
Експерт „Връзки с обществеността“
Daniel.kiryakov@bmgk-bg.org; M: +359 879889242
www.bmgk-bg.org
https://bg.linkedin.com/in/bulgarianchambermininggeology