Дата: 20.02.2018

Източник: БСК

Прочетено: 2193

Възможностите на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence[1] за подобряване на качеството на висшето образование и адаптивността му към динамиката на пазара на труда бяха представени от Жечко Димитров (програмен директор в БСК) по време на Среща на генералните директори за висшето образование.

Събитието се провежда на 20 и 21 февруари 2018 г., в НДК, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Форумът беше официално открит от зам.-министъра на образованието и науката Петър Николов и от директора на ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ при Европейската Комисия София Ериксон Уотършут, а сред ключовите дискусионни теми е развитието на общото европейско образователно пространство и взаимното признаване на квалификациите за висше образование в страните-членки на ЕС.

Важна стъпка в тази посока е синхронизирането на националните с европейските стандарти за компетентност на пазара на труда. За целта, през 2010 г. Европейската комисия стартира проекта ESCO (European classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations / Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите), а през 2017 г. България се нареди сред първите страни-членки, постигнали степен на синхронизация, след като професионалните стандарти, разработени и поддържани от MyCompetence, бяха интегрирани с ESCO. Синхронизацията е от съществено значение за улесняването на диалога между бизнеса и образованието, преодоляването на недостига и засилването на акцента върху тези умения и компетенции, които са търсени и са от съществено значение за развитието на икономиките на страните-членки на ЕС.

Пред участниците в срещата Жечко Димитров сподели, че информационната система MyCompetence е проектирана и разработена в периода 2010-2015 г. за 20 икономически сектора, а през 2017-2019 г. предстои да бъде надградена с компетентностни профили за длъжностите в още пет икономически сектора. Така включените в системата сектори ще станат общо 25, а разработените професионални стандарти ще покрият почти половината от съществуващите в страната длъжности. Освен това, системата съдържа богата методическа база, както и е-обучения и тестове за оценка на компетенциите, обхващащи 1359 компетенции и 38 000 поведенчески индикатора.

Сред основните предимства на MyCompetence е, че това е отворена, модулно разработена система със свободен достъп за всички потребители на пазара на труда“, подчерта Жечко Димитров. Той сподели, че през 2017 г. към системата е добавен нов модул – „Личностен профил на търсещия работа“, за нуждите на Агенцията по заетостта, от който до момента са се възползвали над 5000 търсещи работа лица, както и 457 трудови посредници. Модулът съдържа задълбочена и структурирана информация за трудовия опит, уменията, личните качества и нагласите на търсещите работа лица. Жечко Димитров съобщи, че предстои изграждането на допълнителен модул към MyCompetence за подпомагане на процесите за разработване и актуализиране на академичните планове и програми за висшето образование.

Успешен бизнес се постига чрез жизнеспособна идея, капитал и компетентен екип. От друга страна, компетентният екип генерира идеи и така осигурява допълнителен капитал. Ето защо, повишаването на компетенциите на работната сила е от ключово значение за конкурентоспособността“, каза в заключение Жечко Димитров и подчерта, че е необходимо постигане на справедлив баланс между академичната автономия и резултатите от висшето образование, в съответствие с изискванията на обществото и пазара на труда.

__________

[1] Проектът MyCompetence е осъществен от БСК с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“.