Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, в съответствие с договор № BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Обща цел на проекта: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.

Специфични цели:

 • Анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
 • Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила (MyCompetence), съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда;
 • Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила;
 • Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство за повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.

 

Очакван ефект от въвеждането на MyCompetence:

 • Въвеждане на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси в големите, средните и малките предприятия за развитие на култура и подходяща организационна среда, насърчаваща и мотивираща нагласите за усъвършенстване и продължаващо обучение и развитие;
 • Заетите лица да придобият ясна визия и конкретни стандарти за поведението, което се изисква, за да бъдат успешни и ангажирани на работното си място за постигане на по-високи резултати;
 • Съкращаване на неефективните разходи и по-добро планиране разходите за обучение и развитие на корпоративно и национално ниво;
 • Учебните програми във висшето и професионалното образование да се актуализират в съответствие с изискванията на бизнеса.

Целеви групи
 • 1500 работодатели и ръководители човешки ресурси;
 • 2500 работници и служители;
 • Служители в институции и организации, работещи на пазара на труда и осъществяващи контрол.
 • Непряко се обхващат всички потенциални и фактически потребители на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила.
Финансиране
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Обхват
Национален
Бюджетна линия
9 920 239 лв.
Основни дейности

През периода 2009 - 2013 г.:

 • Планиране на управлението и изпълнението на проектните дейнности, на мониторинга, контрола и отчитането;
 • Създаване на аналитично звено за експертизи и анализи за оценка на компетенциите на работната сила;
 • Подготовка на не по-малко от 16 основни анализа и проучвания, както и не по-малко от 60 експертни разработки (доклади, позиции и др.);
 • Разработване на обща концепция на информационната система, индикатори, карта за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони, и пилотен тест на секторни модели за оценка на компетенциите на работната сила;
 • Подготовка и изграждане на референтна мрежа от 30 секторни и регионални звена;
 • Проектиране, разработване, тестване и внедряване на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила с индикатори за оценка на браншово и регионално ниво;
 • Провеждане на обучения за осигуряване изграждането и функционирането на информационната система за оценка на компетенциите по браншове и региони, вкл. 625 обучения на работното място, консултирани не по-малко от 125 лица и организации и обучени не по-малко от 2500 души на ключови компетенции;
 • Експлоатация, развитие, национално признаване и създаване на условия за интегриране в електронното правителство на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила;
 • Провеждане на не по-малко от 20 работни форума, конференции, кръгли маси, дискусии, семинари и др.;
 • Подготовка на най-малко 4 пакетни предложения за промени в приложимата нормативна уредба;
 • Дейности, осигуряващи информираност и публичност.

 

През периода 2014-2015 г.:

 • Развитие на Националната референтна мрежа – повишаване на експертния капацитет в  20-те пилотни сектори и техническо обезпечаване на дейността им;
 • Въведена система за управление на сигурността на информация ISO27001:2013 и външен одит на функционалността на проекта;
 • Създаване на телевизионен видео клип, брандиране и популяризиране на търговската марка MyCompetence;
 • Разширяване функционалността на Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence) - актуализиране и тестване на секторните модели и карти за оценка на компетенции в 20-те сектора;
 • Успешно приключено външно оценяване на проектите на социалните партньори;
 • Обвързване с други ЕС-проекти и програми (ESCO, EQF, ECVET, EQARF, EU-секторни съвети, актуализиране на учебните програми във ВУ и др.);
 • Удължаване дейностите по проекта до 30.04.2015 г. и осигуряване на допълнително финансиране;
 • Стартиране преговори за финансиране разширяването на капацитета и обхвата на MyCompetence през новия програмен период (2014-2020 г.).

 

Резултати
 • Идентифициране на степента на съответствие с изискванията към компетенциите на работната сила и създаване на условия за подобряване на производителността и адаптивността;
 • Подобряване на първоначалния подбор и текущото атестиране на работната сила на фирмено ниво;
 • Повишаване възможностите и степента на участие на населението в различни форми на учене през целия живот;
 • Създаване на условия за развитие на лични и фирмени планове за кариерно развитие и подобряване уменията на работната сила с цел удължаване на трудовата й дейност и участието й в икономиката на знанието;
 • Увеличаване Активността на предприятията за продължаващо професионално обучение на основата на адекватно атестиране на компетенциите на персонала;
 • Подобряване на способността на заетите лица да посрещнат настъпващите промени, свързани с процесите на преструктуриране на националната икономика и пазара на труда;
 • Насърчаване на инвестициите в човешкия капитал, както от страна на работодателите, така и от страна на работниците и служителите;
 • Информационно осигуряване на аналитичната и прогнозна дейност за потребностите от квалифицирана работна сила на браншово и регионално ниво за нуждите на средното и висше образование, системата на професионалното образование, управлението и администрирането на процесите на пазара на труда от страна на държавните органи.


Постигането на целите на проекта и очакваните резултати, в т.ч. изграждането, внедряването, широкото използване и национално признаване на системата за оценяване на компетенциите на работната сила, ще създаде допълнителни възможности за:

 • Оценяване на компетенции на фирмено равнище в браншов и регионален разрези, в хода на изпълнение на проекта;
 • Учредяване на нови браншови и регионални референтни звена и добавяне на нови секторни модели за оценка на компетенциите;
 • Въвличане на основните браншови и регионални организации на работодателите и синдикатите във функционирането и използването на отделните модули на системата;
 • Допълване с нови модули и приложения за целите на управлението на човешките ресурси на фирмено, браншово, регионално и национално ниво;
 • Използване на информационната система от служители в институции и организации, осъществяващи контрол и работещи на пазара на труда;
 • Осигуряване на функционална съвместимост с изграждащи се информационни системи на институциите, свързани с пазара на труда;
 • Създаване на предпоставки за интегриране на информационната система в т. нар. електронно правителство.

 

ОБХВАТ:

 • 20 пилотни сектора и 10 региона
 • 250 предприятия
 • 7 висши училища
 • + професионални гимназии, организации и институции

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Секторни модели     -   20
 • Описани длъжности - 490
 • Близки длъжности  - 987
 • Компетенции  - 1290
 • Поведенчески индикатори – 35 487
 • Онлайн обучения      -   25

 

ПРИЛОЖНО  ЗНАНИЕ:

 • Методически разработки         -     19
 • Оценители на компетенции     -   450
 • Обучени по КК специалисти     - 2100
 • Обучения на работното място -   650
 • Консултации на работното място -   1000

 

ПУБЛИЧНОСТ:

 • Посещения на инф. портал         -  290 000
 • Изтегляния на публикациите     -    12 452
 • Абонати на ел. бюлетин              -      3 664
 • Регистрирани потребители         -     5 359

 

Индикатори Планирани Изпълнени
2009-2014 г.
Брой обучени лица за придобиване на ключови компетенции

16 888

27 637

Брой обучения на работното място

4375

7 520

Брой работодатели получили подкрепа за подобряване условията на труд

263

724

Брой изследвания и анализи

не по-малко от 14 броя

177

Брой разработени и внедрени инф. системи

не по-малко от 2

8

Брой пакетни предложения за нормативни промени

не по-малко 5

12

Брой експертни разработки – анализи, доклади и др. 

не по-малко от 21

461

Брой разработени материали

не по-малко от 17 вида

507

Брой консултирани лица и организации

не по-малко от 1575

105 805

Брой мероприятия - конференции, кръгли маси и др.

не по-малко от 21

1 199

Брой създадени центрове за кариерно развитие

29

изпълнява се

 

Основни изводи от външното оценяване на проекта:
 • Проектът е постигнал множество иновативни резултати, създадени са нови и иновативни модели за организация на труда, които повишават ролята и обхвата на дейностите на участващите СП;
 • Постигнати са устойчиви и забележителни резултати за повишаването на адаптивността и гъвкавостта на работната сила, които  могат да бъдат незабавно усвоени от широк кръг целеви групи;
 • Социалните партньори демонстрират по-висока организационна стабилност, отколкото сменящите се правителства, което играе важна роля и институционална памет за формулирането и провеждането на дългосрочна стратегия на пазара на труда.

 

Партньори

КНСБ и КТ "Подкрепа"

 

Състояние и перспективи пред икономиката на България - 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Състояние и развитие на българските предприятия - 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Възможности и тенденции за технологично развитие на българските предприятия -  2010 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.

Пазар на труда - 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г.; Образование на работната сила - 2010 г.

Оценяване на компетенциите на работната сила:

 • Състояние и проблеми - 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.
 • Аналитични системи и инструменти - 2010 г., 2014 г.

Машиностроене - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Дървообработване и мебели - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Електротехника - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Електроника - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Електромобили - 2012 г., 2013 г.

Мехатроника - 2012 г., 2013 г.

Информационни технологии - 2013 г.

Месопреработване - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Млекопреработване - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Туризъм - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Металургия - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Химия - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Търговия на дребно - 2011 г., 2012 г., 2013 г. 

Търговия на едро - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Строителство - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Транспорт - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Безалкохолни напитки - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Пивоварна индустрия - 2011 г.

Плодове и зеленчуци - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Охрана - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Отбранителна промишленост - 2012 г.

Текстил и облекло - 2011 г.

Фасилити мениджмънт - 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Минна промишленост - 2011 г. 

Подходи, системи и инструменти за оценка на компетенциите, използвани в българските компании (2010 г.)

Проучване сред заети лица в организациите на работниците и служителите на КНСБ и КТ Подкрепа (2010 г.)

Проучване за компетенциите, професионалната квалификация и образователно ниво на работната сила (2010 г.)

Проучване сред отговорни ръководители и специалисти в държавната администрация (2010 г.)

Проучване и тестване на иновативни подходи за оценка на компетенциите - 2011 г., 2012 г.

Системи и инструменти за оценка на компетенциите на корпоративно, рег. и секторно ниво  - 2010 г., 2011 г., 2014 г.

Проучване за мотивацията, нагласите, участие на бизнеса, съответствие между търсене и предлагане, свързано с компетенциите, професионалната квалификация и образователното ниво на работната сила на фирмено, регионално и браншово ниво - 2011 г., 2013 г.

Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила - 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г.

Създаване на система за сертификация за нуждите на ЗОК 

Методика за разработване на материали за самоподготовка при електронно обучение

Указания за апробация и верифициране на ефективността от прилагането на карти за оценка на компетенциите в предприятието

Проектиране на секторен компетентностен модел и компетентностен профил за оценяване на компетенциите на работната сила

Методика за разработване на компетентностен модел

Методика за определяне на ключови длъжности

Проектиране на карта за оценка на компетенциите и правила за оценяване на включените клъстери компетенции

Правила за оценка на компетенциите

Представяне, комуникиране и консултиране на Концепцията за оценка на компетенциите

Методически указания за проектиране, апробация, тестване и верифициране на секторни и фирмени компетентностни модели и карти за оценка на компетенциите на работната сила

Концепция за създаване на Национална референтна мрежа

Определяне на критерии за избор на експерти от браншови и регионални организации за подбор и участие в референтните звена

НАРЪЧНИК за работа на референтните звена в Националната референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила в България

Определяне на критерии за избор на водещи оценители за сертифициране и валидиране на компетенции и техния подбор

НАРЪЧНИК Използване на Информационна система за оценка на компетенции MyCompetence в предприятие

 

Предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила - 2010 г., 2011 г.

Обобщение на резултатите от проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (2015 г.)

Томчо Томов
1527 София, ул. Чаталджа 76
+359 2 932 09 46
MyCompetence вече се използва от над 30 000 потребители

MyCompetence вече се използва от над 30 000 потребители

+
На работа след карантина

На работа след карантина

+
Отново на работа? Подготвeте се от вкъщи!

Отново на работа? Подготвeте се от вкъщи!

+
Изградената от БСК система MyCompetence е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда

Изградената от БСК система MyCompetence е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда

+
Три актуални проекта на БСК бяха представени пред Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на среща в БСК

Три актуални проекта на БСК бяха представени пред Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на среща в БСК

+
ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС

ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС

+
MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция

MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция

+
Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК

Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК

+
Опитът на Националния център за оценка на компетенциите бе представен на форум, посветен на ученето през целия живот

Опитът на Националния център за оценка на компетенциите бе представен на форум, посветен на ученето през целия живот

+
Онлайн търсене и предлагане на работа – новият начин за формиране на политики за пазара на труда

Онлайн търсене и предлагане на работа – новият начин за формиране на политики за пазара на труда

+
Работодателят търси уменията и компетенциите, а не диплома

Работодателят търси уменията и компетенциите, а не диплома

+
Платформата LMSI предоставя информация за бъдещите тенденции на пазара на труда

Платформата LMSI предоставя информация за бъдещите тенденции на пазара на труда

+
Учреден бе СКС

Учреден бе СКС "Добивна промишленост"

+
Учреден бе СКС

Учреден бе СКС "Енергетика"

+
Учреден е СКС

Учреден е СКС "Строителство"

+
Учреден е СКС

Учреден е СКС "Парфюмерия и козметика"

+
Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността

Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността

+
Всеки безработен в България ще е с електронно досие

Всеки безработен в България ще е с електронно досие

+
Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения

Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения

+
БСК ще интегрира услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта

БСК ще интегрира услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта

+
БИК

БИК "Капиталов пазар" вече е лицензиран трудов посредник

+
Ново е-обучение: Ефективно приложение на MS Excel

Ново е-обучение: Ефективно приложение на MS Excel

+
БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

+
БСК: Бизнесът търси интердисциплинарни познания и хибридни умения

БСК: Бизнесът търси интердисциплинарни познания и хибридни умения

+
Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

+
4000 мениджъри и заети тестват знанията и компетенциите си чрез дигитален продукт на БСК

4000 мениджъри и заети тестват знанията и компетенциите си чрез дигитален продукт на БСК

+
Професиите без кадри в България

Професиите без кадри в България

+
Четирима българи са одобрени за участие в референтните групи на европейския проект ESCO

Четирима българи са одобрени за участие в референтните групи на европейския проект ESCO

+
БСК: Знанията остаряват по-бързо от хората

БСК: Знанията остаряват по-бързо от хората

+
ИТ специалистите и инженерите – масово недоволни от обучението в университета

ИТ специалистите и инженерите – масово недоволни от обучението в университета

+
Наполовина са намалели заетите в търговията с битова електроника

Наполовина са намалели заетите в търговията с битова електроника

+
БСК: Средноквалифицираните кадри са на изчерване, масово висшисти работят на позиции за среднисти

БСК: Средноквалифицираните кадри са на изчерване, масово висшисти работят на позиции за среднисти

+
Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса

Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса

+
Божидар Данев: Гладът на българската икономика в момента са т.нар STEM-умения, свързани с математика, с точни науки

Божидар Данев: Гладът на българската икономика в момента са т.нар STEM-умения, свързани с математика, с точни науки

+
Божидар Данев: MyCompetence има ключова роля за сближаването на професионалните и образователните стандарти

Божидар Данев: MyCompetence има ключова роля за сближаването на професионалните и образователните стандарти

+
Правителството: Професионалното образование става приоритет на Бюджет 2014

Правителството: Професионалното образование става приоритет на Бюджет 2014

+
БСК: Всеки шести от безработните младежи до 25 години никога не е започвал работа

БСК: Всеки шести от безработните младежи до 25 години никога не е започвал работа

+
Информационната система за оценка на компетенциите вече е факт

Информационната система за оценка на компетенциите вече е факт

+
Резултатите по два проекта в областта на компетенциите на работната сила дискутираха участниците в заседание на СКС „Металургия

Резултатите по два проекта в областта на компетенциите на работната сила дискутираха участниците в заседание на СКС „Металургия"

+
Задълбочаващ се недостиг на кадри с необходимите компетенции е основен проблем пред IT-сектора

Задълбочаващ се недостиг на кадри с необходимите компетенции е основен проблем пред IT-сектора

+
Информационната система за оценка на компетенциите може да е инструмент за актуализация на учебното съдържание в професионалното образование

Информационната система за оценка на компетенциите може да е инструмент за актуализация на учебното съдържание в професионалното образование

+
БСК проучва жизнения цикъл на придобитите квалификации и компетенции

БСК проучва жизнения цикъл на придобитите квалификации и компетенции

+
776 работещи получиха нови компетенции по проекта на БСК

776 работещи получиха нови компетенции по проекта на БСК

+
Бордът на директорите на ESCO се запозна с Информационната система за оценка на компетенциите на БСК

Бордът на директорите на ESCO се запозна с Информационната система за оценка на компетенциите на БСК

+
За първи път се въвеждат доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел

За първи път се въвеждат доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел

+
Информационната система за оценка на компетенциите ще доближи изискванията на бизнеса и очакванията на служителите

Информационната система за оценка на компетенциите ще доближи изискванията на бизнеса и очакванията на служителите

+
407 оценители на компетенции бяха обучени по проекта на БСК

407 оценители на компетенции бяха обучени по проекта на БСК

+
Стартира националната Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

Стартира националната Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

+
Промени в Закона за ПОО въвеждат дуалното обучение и валидирането на компетенциите, придобити по неформален път

Промени в Закона за ПОО въвеждат дуалното обучение и валидирането на компетенциите, придобити по неформален път

+
От 2014 г. ще заработи Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности

От 2014 г. ще заработи Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности

+
ЕК похвали България за напредъка по изграждане на система за оценка на компетенциите на работната сила

ЕК похвали България за напредъка по изграждане на система за оценка на компетенциите на работната сила

+
Европейската комисия официално стартира Панорама на уменията в ЕС

Европейската комисия официално стартира Панорама на уменията в ЕС

+
БСК предлага да се регламентира статутът на електронното дистанционно обучение на възрастни

БСК предлага да се регламентира статутът на електронното дистанционно обучение на възрастни

+
Над 1200 души обучи БСК през 2012 г. в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Над 1200 души обучи БСК през 2012 г. в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

+
Приемане на Закон за професионалните стандарти в заетостта, предлага БСК

Приемане на Закон за професионалните стандарти в заетостта, предлага БСК

+
Приключи изграждането на Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

Приключи изграждането на Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

+
Учреден бе Секторен консултативен съвет „Информационни технологии

Учреден бе Секторен консултативен съвет „Информационни технологии"

+
БСК: Нивото на компетенциите на работната сила е ключово за успешното развитие на пазара на труда

БСК: Нивото на компетенциите на работната сила е ключово за успешното развитие на пазара на труда

+
Проект за Национална иновационна стратегия ще разработват представители на научната и бизнес общност

Проект за Национална иновационна стратегия ще разработват представители на научната и бизнес общност

+
Електромобилността у нас се нуждае от технически кадри, показва анализ на сектора

Електромобилността у нас се нуждае от технически кадри, показва анализ на сектора

+
Химическият сектор отличи БСК за компетентностните модели

Химическият сектор отличи БСК за компетентностните модели

+
Липсата на кадри е сериозен проблем за развитието на трудовия пазар

Липсата на кадри е сериозен проблем за развитието на трудовия пазар

+
10-ят регионален център за оценка на компетенциите беше открит в София

10-ят регионален център за оценка на компетенциите беше открит в София

+
Отчетен бе сериозен напредък по изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите

Отчетен бе сериозен напредък по изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите

+
В резултат от трудовата миграция, за последните 10 години почти 400 000 души са променили местожителството си.

В резултат от трудовата миграция, за последните 10 години почти 400 000 души са променили местожителството си.

+
БСК представи проекта за информационна система за оценка на компетенциите пред европейски експерт

БСК представи проекта за информационна система за оценка на компетенциите пред европейски експерт

+
БСК предлага опрощаване на кредитите за образование, ако студентите са с изрядни осигуровки и работят в България

БСК предлага опрощаване на кредитите за образование, ако студентите са с изрядни осигуровки и работят в България

+
БСК: Всички закони в областта на образованието и професионалното обучение да бъдат обединени в Образователен кодекс

БСК: Всички закони в областта на образованието и професионалното обучение да бъдат обединени в Образователен кодекс

+
БСК работи за създаването на единни професионални стандарти в 20 икономически браншове

БСК работи за създаването на единни професионални стандарти в 20 икономически браншове

+
Подготовката на завършващите средно и висше образование не е достатъчна, показва анкетно проучване

Подготовката на завършващите средно и висше образование не е достатъчна, показва анкетно проучване

+
Божидар Данев с приз за принос в управлението на човешките ресурси

Божидар Данев с приз за принос в управлението на човешките ресурси

+
Възможностите за повишаване качеството на работната сила дискутират над 90 представители на бизнеса Възможностите за повишаване качеството на работнат

Възможностите за повишаване качеството на работната сила дискутират над 90 представители на бизнеса Възможностите за повишаване качеството на работнат

+
Открит е Регионалният център за оценка на компетенциите в Бургас

Открит е Регионалният център за оценка на компетенциите в Бургас

+
Бургас и Ст.Загора станаха част от Националната мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

Бургас и Ст.Загора станаха част от Националната мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

+
21 представители на пилотни предприятия по проекта на БСК участваха във второто по ред обучение за оценители на компетенции

21 представители на пилотни предприятия по проекта на БСК участваха във второто по ред обучение за оценители на компетенции

+
Проектът на БСК по ОПРЧР бе представен пред участниците в конференция „Системи за управление на бизнеса”

Проектът на БСК по ОПРЧР бе представен пред участниците в конференция „Системи за управление на бизнеса”

+
Елена Шишманова: Необходимо е да се създадат условия за по-широко навлизане и прилагане на компетентностния подход в ПОО

Елена Шишманова: Необходимо е да се създадат условия за по-широко навлизане и прилагане на компетентностния подход в ПОО

+
Британският и холандският опит в оценяването на компетенциите на работната сила бяха представени в БСК

Британският и холандският опит в оценяването на компетенциите на работната сила бяха представени в БСК

+
Божидар Данев: Достигането на 36 % висшисти у нас не е решение на проблема с компетенциите на завършващите

Божидар Данев: Достигането на 36 % висшисти у нас не е решение на проблема с компетенциите на завършващите

+
Божидар Данев: Намираме се на сериозен кръстопът - прогресираща стагнация или плавен просперитет, основан на компетенции

Божидар Данев: Намираме се на сериозен кръстопът - прогресираща стагнация или плавен просперитет, основан на компетенции

+
Предложенията на БСК за реформи в образованието в медиите - 13.08.2011 г.

Предложенията на БСК за реформи в образованието в медиите - 13.08.2011 г.

+
БСК: Държавата финансира образование, което не трябва на обществото и икономиката

БСК: Държавата финансира образование, което не трябва на обществото и икономиката

+
Седем икономически сектори разписват стандарти за ключови длъжности

Седем икономически сектори разписват стандарти за ключови длъжности

+
БСК: Университетите да получават финансиране само ако предлагат обучение, съобразено с реалните моментни и бъдещи нужди на държавата и икономиката

БСК: Университетите да получават финансиране само ако предлагат обучение, съобразено с реалните моментни и бъдещи нужди на държавата и икономиката

+
Томчо Томов: Хората нямат работа, но и за работа няма хора!

Томчо Томов: Хората нямат работа, но и за работа няма хора!

+
BUSINESSEUROPE: Липсата на единни професионални стандарти в ЕС пречи на трудовата мобилност

BUSINESSEUROPE: Липсата на единни професионални стандарти в ЕС пречи на трудовата мобилност

+
Успешно приключи одита на проект на БСК

Успешно приключи одита на проект на БСК

+
Томчо Томов: Необходимо е да се регламентира публично-частното партньорство между университетите и бизнеса при подготовката на кадри за икономиката

Томчо Томов: Необходимо е да се регламентира публично-частното партньорство между университетите и бизнеса при подготовката на кадри за икономиката

+
Секторен консултативен съвет „Машиностроене” бе учреден днес

Секторен консултативен съвет „Машиностроене” бе учреден днес

+
Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектора на електронната промишленост бе учреден на 21 април 2011 г.

Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектора на електронната промишленост бе учреден на 21 април 2011 г.

+
Цветан Тончев бе избран за председател на Секторния консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в туризма

Цветан Тончев бе избран за председател на Секторния консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в туризма

+
БСК представи позицията си за агенциите за временна заетост

БСК представи позицията си за агенциите за временна заетост

+
Учреден е Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в бранш „месопреработване”

Учреден е Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в бранш „месопреработване”

+
Калин Симеонов бе избран за председател на новоучредения Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор „Дървообра

Калин Симеонов бе избран за председател на новоучредения Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор „Дървообра

+
Металургичната индустрия у нас създаде своя секторен консултативен съвет

Металургичната индустрия у нас създаде своя секторен консултативен съвет

+
Румен Атанасов бе избран за председател на новоучредения Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор „Електроте

Румен Атанасов бе избран за председател на новоучредения Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор „Електроте

+
Първите четири Секторни консултативни съвета за оценка на компетенциите на работната сила ще бъдат учредени в периода 24-30 март 2011 г.

Първите четири Секторни консултативни съвета за оценка на компетенциите на работната сила ще бъдат учредени в периода 24-30 март 2011 г.

+
Информация съгласно чл. 28, ал. 3 на ПМС № 55/12.03.2011 г. относно обява за открит избор с предмет:

Информация съгласно чл. 28, ал. 3 на ПМС № 55/12.03.2011 г. относно обява за открит избор с предмет: "Проучване и тестване на иновативни методи за оце

+
Проектът на БСК по ОП „РЧР” беше представен пред участниците в европейска конференция на тема „Развитие на заетостта при прехода към нисковъглеродна и

Проектът на БСК по ОП „РЧР” беше представен пред участниците в европейска конференция на тема „Развитие на заетостта при прехода към нисковъглеродна и

+
В още шест икономически сектора ще се въвеждат модели за оценка на компетенциите на работната сила

В още шест икономически сектора ще се въвеждат модели за оценка на компетенциите на работната сила

+
Интервю с г-н Винфрид Швен и г-н Станислав Аусец за Информационната система за оценка на компетенциите

Интервю с г-н Винфрид Швен и г-н Станислав Аусец за Информационната система за оценка на компетенциите

+
РЕАЛНОСТТА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ: Всеки пети до 24-годишна възраст е нискообразован; Влошава се качеството на работната сила; Нацията застарява

РЕАЛНОСТТА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ: Всеки пети до 24-годишна възраст е нискообразован; Влошава се качеството на работната сила; Нацията застарява

+
Национален съвет ще утвърждава препоръчителни стандарти за компетенциите на работната сила

Национален съвет ще утвърждава препоръчителни стандарти за компетенциите на работната сила

+
БСК: Продължава недостигът на квалифицирани кадри у нас

БСК: Продължава недостигът на квалифицирани кадри у нас

+
Усвояваме малко средства от ЕС, поради липса на компетенции. На последно място сме по ниво на компетенции в Е-27. Липсват ни основно лидерски и комуни

Усвояваме малко средства от ЕС, поради липса на компетенции. На последно място сме по ниво на компетенции в Е-27. Липсват ни основно лидерски и комуни

+
Бизнесът осъзнава необходимостта от въвеждането на компетентностни модели за своите служители

Бизнесът осъзнава необходимостта от въвеждането на компетентностни модели за своите служители

+
Бизнесът е концентриран в столицата, най-печеливши са предприятата в сферата на търговията, показва изследване на БСК

Бизнесът е концентриран в столицата, най-печеливши са предприятата в сферата на търговията, показва изследване на БСК

+
България е с най-ниски показатели за иновации в Европа, показва изследване на БСК за технологичното развитие

България е с най-ниски показатели за иновации в Европа, показва изследване на БСК за технологичното развитие

+
Информационните технологии, енергетиката, фармацията и химическата промишленост са секторите с най-висок потенциал за развитие

Информационните технологии, енергетиката, фармацията и химическата промишленост са секторите с най-висок потенциал за развитие

+
За да бъдат успешни, българските предприятия трябва да наваксат изоставането си от световните тенденции по отношение управлението на персонала чрез о

За да бъдат успешни, българските предприятия трябва да наваксат изоставането си от световните тенденции по отношение управлението на персонала чрез о

+
Специализирано звено ще координира изграждането на Национална мрежа и Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

Специализирано звено ще координира изграждането на Национална мрежа и Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

+
Анализ на БСК показва: Икономиката на бъдещето изисква професионално обучение, базирано на компетенции

Анализ на БСК показва: Икономиката на бъдещето изисква професионално обучение, базирано на компетенции

+
Втора работна среща за изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони

Втора работна среща за изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони

+
Стартира втората работна среща за изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони.

Стартира втората работна среща за изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони.

+
Стартира изграждането на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони

Стартира изграждането на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони

+
БСК стартира изпълнението на проект по Оперативна програма

БСК стартира изпълнението на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

+
Прочетено:173226