Дата: 20.03.2018

Източник: БСК

Прочетено: 2607

В писмо до министър-председателя Бойко Борисов и министрите на правосъдието и на вътрешните работи Българската стопанска камара изразява своето безпокойство, че в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до м. юни 2018 г. не е включен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Такъв не е публикуван и на портала за провеждане на обществени консултации.

Повод за писмото е предстоящото влизане в сила (от 25 май 2018 г.) на новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR), който пряко ще засегне дейността на всички държавни и общински структури, обществени организации, организации с нестопанска цел, както и всички стопански субекти, които в рамките на дейността си събират, обработват и съхраняват лични данни. В общия случай, спазването на изискванията на регламента ще наложи промяна във вътрешната организация на дейността на фирмите, като част от тях ще трябва да извършат съществени промени, за да не подлежат на санкции.

Въпреки прякото приложение на регламента, част от текстовете делегират на държавите-членки правомощието самостоятелно да регламентират част от правилата. Понастоящем, основен нормативен акт в областта на защита на личните данни е Законът за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове към него. Безспорно, националното законодателство следва да бъде ревизирано, с оглед новата европейска регулация.

Въпреки мащабната информационна кампания, организирана от Комисията за защита на личните данни, липсата на информация за конкретните законодателни промени на национално ниво създава предпоставки за спекулации, разпространяване на грешна информация от различни източници и възпрепятства фирмите адекватно да се подготвят и да отговорят на изискванията. С оглед на гореизложеното, моля да упражните Вашето влияние да бъдат взети всички мерки, включително законодателни, за успешното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679“, се казва в писмото на БСК.