20.03.2018

 

Изх. № 03-00-6 /19.03.2018 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

 

КОПИЕ:

 

 

 

 

 

 

 

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-Н ВАЛЕНТИН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОТНОСНО: Предоставяне на актуална информация за текущия статус по привеждане на националното законодателство в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗЛД)

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

От 25 май 2018 г. започва прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Регламентът засяга пряко всички държавни и общински структури, обществени организации, организации с нестопанска цел, както и всички стопански субекти, които в рамките на дейността си събират, обработват и съхраняват лични данни. В общия случай, спазването на изискванията на регламента ще наложи промяна във вътрешната организация на дейността на фирмите, като част от тях ще трябва да извършат съществени промени, за да не подлежат на санкции.

Въпреки прякото приложение на регламента, част от текстовете делегират на държавите-членки правомощието самостоятелно да регламентират част от правилата. Понастоящем, основен нормативен акт в областта на защита на личните данни е Законът за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на законовата делегация в него. Безспорно, националното законодателство следва да бъде ревизирано, с оглед новата европейска регулация.

В тази връзка, Българската стопанска камара изразява своето безпокойство, че в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до м. юни 2018 г. не е включен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Такъв не е публикуван и на портала за провеждане на обществени консултации.

Въпреки мащабната информационна кампания, организирана от Комисията за защита на личните данни, липсата на информация за конкретните законодателни промени на национално ниво създава предпоставки за спекулации, разпространяване на грешна информация от различни източници и възпрепятства фирмите адекватно да се подготвят и да отговорят на изискванията.

С оглед на гореизложеното, моля да упражните Вашето влияние да бъдат взети всички мерки, включително законодателни, за успешното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /П/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно необходимостта от нормативни промени във връзка с прилагането на новия регламент за защита на личните данни (GDPR)
Добави мнение