21.03.2018

Изпълнителният председател на БСК е говорител в рамките на Трипартитната среща на върха

Днес, 21 март 2018 г., в Брюксел, се провежда Трипартитна среща на върха, с участието на европейските социални партньори.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, който е и вицепрезидент на BusinessEurope, ще е говорител по време на форума (в 15.25 CET), от името на европейския бизнес. Изказването на г-н Данев ще е на тема "Икономическо и социално сближаване за укрепване на растежа и устойчивостта".

(Изказването на г-н Данев вижте на стр. 2 от настоящото съобщение!)

Основната тема на пролетната социална среща на върха е постигане на резултати в областта на Европейския стълб на социалните права, за да се укрепят достиженията на правото в социалната област и да се постигнат по-ефективни права за гражданите.

Обсъжданията на тази среща ще се съсредоточат върху три области:

  1. засилването на иновациите, създаването на работни места и социалната справедливост в многогодишната финансова рамка
  2. новите форми на труд: предизвикателствата и възможностите за заетост и социален диалог
  3. икономическото и социалното сближаване с цел укрепване на растежа и устойчивостта

Трипартитната среща на върха е форум за диалог между институциите на ЕС на равнище председатели и европейските социални партньори на равнище висше ръководство.

Срещата на върха се председателства съвместно от председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и държавния или правителствения ръководител на държавата, изпълняваща ротационното председателство (в конкретния случай това е министър-председателят на България).

Участващите социални партньори са:

  • BusinessEurope, чийто член от българска страна е БСК,
  • Европейският център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP), в който членува АИКБ,
  • Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средните предприятия (UEAPME), в която членуват ССИ и СПБ
  • Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Eurocadres, в които членува КНСБ.

В 17.15 ч. (CET) ще се проведе пресконференция за резултатите от срещата. В пресконференцията ще участват председателят на Европейския съвет Доналд Туск, българският премиер Бойко Борисов, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, президентът на BusinessEurope Ема Марчегалия и генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визирани. Пресконференцията ще бъде излъчвана на живо ТУК.

________________

ИЗКАЗВАНЕ НА БОЖИДАР ДАНЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК 

 

Уважаеми г-н президент Туск,

Уважаеми г-н Юнкер,

Уважаеми дами и господа,

 

Икономическото и социалното сближаване на икономиките на европейските страни е основа за достигане на темпа на растеж, който да изведе европейската икономика до водещо ниво в световен план.

Големите диспропорции в развитието между държавите-членки на ЕС обуславят и разделението на Европа, което има и своето институционално проявление в държави-членки и не-членки на Шенген и държави-членки и не-членки на Еврозоната.

Без икономическо и социално сближаване не може да се ограничи изтичането на човешки ресурс към държавите-членки на Шенген и на Еврозоната. Това е социално-икономическо явление, което крие особени опасности и е в основата за вътрешния миграционен поток.

Това е и една от основните причини за недогонващия растеж на някои европейски икономики, включително и за отсъствието на чуждестранни инвеститори в тези страни.

Социалното сближаване е невъзможно без постигане на конвергиране и на пенсионните и здравноосигурителните системи на отделните страни-членки.

Ако говорим за приоритети в икономическото и социалното сближаване, естествено е това сближаване да стартира първо в икономическата му част.

Всичко това следва да намери своето отражение в управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове, тъй като те са главен инструмент за укрепване на догонващия растеж и устойчивостта на европейските икономики.

Първо: Тези правила трябва да бъдат по-гъвкави, така че да отговарят на динамичната икономическа и социална среда.

Второ: Да се приеме единен набор от правила на програмите, управлявани чрез споделено управление и програмите, управлявани централно от Европейската комисия, в областите на обществените поръчки, държавните помощи и опростените разходи е друга важна промяна, която трябва да бъде сериозно обмислена и въведена в следващия програмен период.

Трето: Да бъдат по-фокусирани към индивидуалните особености в отделните европейски региони и най-вече с опростени административни правила, които улесняват постигането на устойчиви във времето резултати.

За съжаление, съществуват и стъпки, като проектодирективата за командироването на работниците, които не се вписват в общите цели за икономическо и социално сближаване между държавите-членки на ЕС и не спомагат за укрепването на заетостта и растежа на всички европейски икономики.

Ние подкрепяме позицията на BusinessEurope по този въпрос.

Тази година в BusinessEurope Reformbarometer 2018 г. е ясно показано, че трябва да се постигне по-добро прилагане на структурните реформи на национално ниво. Всяка страна-членка на Европейския съюз трябва да модернизира нейната политика на заетост и системата за социална защита в съответствие с променящия се социален и икономически контекст в Европа.

В допълнение, както има строги правила за приемане на нови членове в ЕС, така следва да се въведат и съответните алгоритми, извън техническите критерии за присъединяването на страните-членки на ЕС към Шенген и към Еврозоната.

Министър-председателят на Израел, Шимон Перес, преди години заяви „Най-успешната инвестиция на Америка е планът Маршал“. Днес най-стратегическата инвестиция на ЕС е неговото разширяване.

Това е, от което Европа се нуждае за укрепване на растежа и устойчивостта.

Благодаря за Вашето внимание!

Дата: 21.03.2018

Източник: БСК

Прочетено: 2756