Дата: 17.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1770

Работна среща по проблемите на хранително-вкусовата и питейна индустрия (ХВПИ) беше проведена днес, 17 април 2018 г., в БСК. В срещата участваха ръководители на браншовите организации на производителите на безалкохолни напитки, бира, растителни масла, захар, кафе, мляко и млечни продукти, птицепроизводители и преработватели на плодове и зеленчуци.

Повод за срещата бяха предстоящите промени в Закона за храните, но в хода на разговора бяха поставени на дискусия и други актуални проблеми в сферата на ХВПИ.

Участниците в разговора изразиха подкрепа относно запазването на изискванията по отношение на етикетирането на продуктите, като подчертаха, че и действащият Закон за храните, и проектът за промени в закона са изработени с активното участие на заинтересованите браншови организации.

Представителите на бизнеса с обединиха около необходимостта от предприемане на мерки (и законодателни, и организационни) срещу некоректните производствени и търговски практики, както и срещу ширещата се сива икономика в сферата на ХВПИ. Беше подчертано, че е необходимо засилване на капацитета на контролните органи (по-конкретно – на Българската агенция по безопасност на храните и на Агенция „Митници“), вкл. по отношение на техническото оборудване и човешките ресурси. В тази връзка, предстои организиране на срещи с ръководствата на отговорните институции, на които да бъдат предложени и обсъдени конкретни мерки и стъпки за преодоляване на съществуващите проблеми.

Сред дискутираните въпроси бе прилагането на т.нар. обратно начисляване на ДДС, което предстои да отпадне след 2018 г. във връзка с влизането в сила на новото европейско данъчно законодателство. Представителите на браншовите организации очакват във възможно най-кратък срок да получат от държавните институции информация за това каква е българската позиция по отношение на новото данъчно еврозаконодателство, предвижда ли се да бъде поискана процедура по дерогация, така че режимът на обратно начисляване на ДДС за част от икономическите сектори да бъде запазен, какви промени в българското данъчно законодателство ще настъпят след 2018 г. по отношение на данъчното облагане и т.н. За компаниите е важно да разполагат своевременно с тази информация, за да могат да реорганизират счетоводните си системи и цялостната си организация по данъчна отчетност.

С особена острота беше поставен въпросът относно сключването на международни търговски споразумения без предварително съгласуване на представителите на бизнеса и без оценка на въздействието. Като пример бяха посочени споразумението на ЕС с Украйна, което поставя в неравностойна позиция европейските и украинските производители, което позволява дъмпинг на украински стоки на европейския пазар, както и споразумението между България и Тайланд, с което страната ни освобождава от мита за 10-годишен период вноса на тайландски ориз, а това също има дъмпингов ефект върху българските оризопроизводители. Участниците в разговора бяха категорични, че подобни политически решения задължително трябва да бъдат взимани след внимателен икономически анализ и консултиране с потенциалните засегнати страни.

Не на последно място, обект на дискусия бяха проблемите, свързани с недостига на работна ръка, вкл. за сезонна заетост, и необходимостта от активизиране на връзките между бизнеса и системата за професионално образование и обучение.