Дата: 28.08.2018

Източник: Портал за обществени консултации

Прочетено: 1332

Правителството публикува проекта на Закон за хората с увреждания. Срокът за обществено обсъждане е 29 септември!

Проектът на Закон за хората с увреждания е разработен в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., в която са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания - Мярка 137 „Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности“ и Мярка 140 „Модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с увреждания“ и е съобразен с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана със закон на 26 януари 2012 г.

С приемането на новия закон се създават условия за реализиране на приоритетите, заложени в Националната стратегия за хората с увреждания и формулирани в съответствие с Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. „Подновен ангажимент за Европа без бариери“.

Стратегическата цел, която се постига с проекта на Закон за хората с увреждания е предоставяне на необходимата и адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания от държавата, чрез която да бъдат максимално приобщени в обществото.

С предлаганата нормативна уредба се гарантира равноправното и пълноценно упражняване на правата на хората с увреждания. По нов начин се дефинират областите и средствата за необходимата подкрепа за социално приобщаване. Въвеждат се принципи, които определят личния избор, независимост, равнопоставеност, достъпност, пълноценно и ефективно участие в обществения живот на хората с увреждания и техните семейства.

Дата на откриване:

28.8.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Социална политика и заетост

Дата на приключване:

26.9.2018 г.