Дата: 13.03.2009

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3214

“Няма да толерираме повече мудността на отговорните институции в обработването на преписките за предоставяне на концесии. Българската минно-геоложка камара ще съдейства на своите членове за изработването на индивидуални и колективни искове, с които по съдебен път ще се търси отговорност от държавните органи за всяко забавяне или неизпълнение на ангажиментите на институциите”, реши единодушно Общото събрание на БМГК, чието заседание се проведе на 12.03.2009г.

Решението идва в отговор на изготвения от БМГК отчет за резултатите от предложенията и инициативите на БМГК до ведомствата през 2008 г., според който от 106 изпратени писма през миналата година на 59% от тях е отговорено, но 41% от тях са останали без реакция. “Ще подготвим проект на национална политика в областта на подземните богатства, който ще предложим на отговорните институции, след като и до момента няма ясна държавна визия за бъдещето на бранша, формиращ около 5% от БВП”, добави председателят на УС на БМГК д-р инж. Лъчезар Цоцорков.

По време на заседанието членове на камарата изказаха недоволството си от мудността в действията на институциите, както и липсата на реакция по важни за минно-добивната индустрия в България проблеми. Управители на минно-добивните предприятия посочиха, че в настоящата ситуация на икономическа криза са изключително притеснени за оцеляването на бранша. Очакванията им са БМГК да следи за изпълнението на сроковете по спешните антикризисни мерки за минната индустрия, които междуведомствената работна група предлага на Министерски съвет за вземане на решение, стана ясно още по време на заседанието.


Общото събрание на БМГК утвърди Насоки за дейността на БМГК за 2009 г. и Бюджет на БМГК за 2009 г. Сред дейностите, които УС на БМГК ще осъществява през настоящата година са:

  • Предприемане на мерки за подпомагане на предприятията в бранша в условията на криза;
  • Дейности по подобряване на отделни текстове от Закона за подземните богатства;
  • Действия по приемане на Закон за Българска браншова камара на търговците, извършващи търсене и/или проучване и/или добив и преработка на подземни богатства;
  • Действия за актуализиране Правилниците по техническа безопасност в минната индустрия и Наредбата за минно-спасителната дейност и др.

Също така Общото събрание прие доклад на Председателя на УС на БМГК за Отчет за дейността на Управителния съвет за 2008 г. и Насоките за дейността на БМГК през 2008 г., както и Доклад на Контролния съвет за изпълнението на бюджета и състоянието на счетоводната отчетност за 2008 г. 


По време на заседанието бе връчена и Грамота на дългогодишния Изпълнителен секретар на БМГК инж. Петър Петров, с която му се присъжда длъжност “Почетен член на УС на БМГК” за дългогодишна активна работа в ръководството на камарата и за принос към минно-добивната промишленост.

За допълнителна информация:

Юлия Христова
Връзки с обществеността
БМГК
Тел.: 02/ 822 93 73
Моб. : 0884 255 127
e-mail:
bmc@mb.bia-bg.com