Дата: 10.09.2018

Източник: Министерство на икономиката

Прочетено: 5843

На 10.09.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за насърчителни мерки с цел стимулиране на инвестициите.

Вносител: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

  1. Обсъждане на предложения за предприемане на законодателни мерки с цел повишаване възможностите за достъп на квалифицирана работна сила до българския пазар на труда.

Вносител: Българска търговско-промишлена палата

  1. Обсъждане на предложения за дефиниция за малко и средно предприятие и прилагането й при планиране на Многогодишната финансова рамка 2021 - 2027 г.

Вносител: Асоциация на индустриалния капитал в България

  1. Представяне на информация за напредъка по формулирането на промени в Закона за счетоводството относно регламентиране на задължителната одиторска заверка и на промени в Закона за обществените поръчки, насочени към ограничаване на възможностите за обжалвания на процедури без реално основание и единствено с цел забавяне на изпълнението на обществени поръчки от избрани вече изпълнители.

Докладват: представители на Министерството на финансите и на Агенцията по обществени поръчки

  1. Обсъждане на конкретни мерки за изготвяне на анализ за въздействието от прилагането на Споразумение за асоцииране между Украйна и ЕС, раздел „Дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия“ във всички страни-членки на ЕС по отношение на засегнатите икономически сектори.“

Вносител: Българска стопанска камара

  1. Разни.

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

По т. 1 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следните решения:

1. Министерство на икономиката да предприеме стъпки за разработване на предложения за нормативни промени с цел създаване на по-ефективни стимули за инвестиции в научно-изследователски и развойни дейности.

2. На всяко следващо заседание на Националния икономически съвет представителите на компетентните ведомства да отчитат напредъка по изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест.

По т. 2 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следните решения:

1. Работодателските организации да представят в Секретариата на Националния икономически съвет конкретни предложения за решаване на проблема с недостига на работна сила в икономиката на България.

2. На всяко следващо заседание на Националния икономически съвет представителите на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на външните работи да информират членовете на Съвета за напредъка в преговорите със страни извън Европейския съюз за сключване на спогодби за регулиране на трудовата миграция.

По т. 3 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

Към Министерство на икономиката да се сформира експертна работна група с представители на работодателските организации, на Министерство на икономиката, на Министерство на труда и социалната политика, на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на Министерство на земеделието, храните и горите, на Кабинетите на вицепремиерите Валери Симеонов и Томислав Дончев и на Българска асоциация на консултантите по европейски програми, която в едномесечен срок от създаването си да предложи дефиниция за малко и средно предприятие и прилагането й при планиране на Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г.

По т. 4 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

Министерство на икономиката да изготви становище по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството с настояване за уеднаквяване критериите и режима за задължителен одит на акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност.

По т. 5 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следните решения:

1. Съюзът на производителите на захар и захарни продукти и Съюзът на производителите на растителни масла и маслопродукти в България да представят в Министерство на икономиката конкретни предложения за преодоляване на последиците от прилагане на Споразумението за асоцииране между Украйна и Европейски съюз, с оглед последващо сезиране на компетентните органи в България за търсене на решения за защита интересите на българските производители.

2. Министерство на икономиката да укаже на представителите си в Комитета по търговска политика на Съвета на ЕС да проучат възможностите изложените от двата съюза проблеми да бъдат представени пред Европейската комисия, както и възможностите за изготвяне и представяне от Комисията на анализ на въздействието от прилагането на ЗВЗСТ между ЕС и Украйна върху производителите на селскостопански продукти в ЕС, в частност върху производителите на слънчогледово олио, захарни изделия и естествен мед.

3. На всяко следващо заседание на Националния икономически съвет представители на дирекция „Външноикономическа политика“ към МИ да информират членовете на Съвета за предстоящо сключване на търговски споразумения, които касаят българския бизнес.

_______

вж. Информация за последните изменения в българското законодателство относно достъпа на граждани на трети страни до българския пазар на труда, представена от Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика