Дата: 08.04.2009

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2905

Всеки трети член на Българската минно-геоложка камара признава, че е попадал в корупционни схеми, става ясно от анонимна анкета, която ръководството на БМГК разработи, за да изследва основните проблеми в минно-добивната индустрия у нас, които са създавали затруднения за предприятията в бранша през 2008 г. Това съобщиха от Българската минно-геоложка камара, член на БСК.

53.57 % от анкетираните заявяват, че през 2008 г. основното им затруднение е било свързано с недостатъчната ефективност на държавните институции. Висок е и процентът на тези, които са отбелязали, че  мудността в работата на администрацията е била пречка за дейността им през 2008 г. – 50 %. 32.14 % от анкетираните посочват, че финансовата и икономическата криза са повлияли негативно на дейността им през 2008 г. Също такъв е и процентът на тези, които виждат основните си проблеми в недобра нормативна уредба. 10.71 % пък смятат, че основните им проблеми през изтеклата година са били в недостатъчната квалификация на персонала и липсата на средства за инвестиции.

Основните приоритети за предприятията за инвестиране през 2008 г. са били в следните области: ново оборудване – 44.43 %; подобряване на условията на труд - 35.71 %; повишаване на квалификацията на персонала си – 35, 71 %; нови технологии –32.14 %; подобряване на енергийната ефективност – 17.86 %; мероприятия, свързани с опазването на околната среда – 17.86 % и др.

На въпрос, свързан с очакванията за 2009 г., участниците са посочили почти с равни проценти, че имат умерено позитивни и съответно по-скоро негативни до много песимистични виждания за годината. На следващ по-конкретен въпрос за планирани действия през 2009 г. отговорите в негативен аспект преобладават и показват отражението на икономическата криза в сектора. 35.71 % от дружествата в минно-добивната индустрия планират да намалят производството си през т.г.; 32.14 % – броя на персонала; 14.29 % – инвестиционната си програма; 10.71 % от анкетираните ще направят усилия за освобождаване от заплащане на дължимото концесионно възнаграждение, а 3.57 % ще се опитат да вземе кредит през тази година.

78.57% от анкетираните определят дейността на БМГК през 2008 г. като много добра и добра, няма негативни оценки, като посочват активната й роля в предоставянето на достатъчно информация за бранша, изготвяне на становища по нормативни актове, усилия за промяна на нормативната база и диалога с държавните институции и др.