Дата: 08.04.2009

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3351


Да се изготвят указания от Министерство на околната среда и водите за специфичните особености при класифициране на отпадъците от минно-добивната индустрия, както и за плановете за управление на минните отпадъци, се иска в писмо на Българската минно-геоложка камара до МОСВ. Да се изготви също така и Методика по чл. 22б, ал.5 от Закона за подземните богатства, без която е невъзможно практическото категоризиране на съоръженията за минни отпадъци, пише още в писмото.

Недостатъчна яснота в нормативните изисквания, което създава затруднения в прилагането, има и в проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. За да се отстранят тези проблеми, БМГК предлага в гореспоменатия проект на Наредба да се включи определение за „степен на въздействие” съответно върху функциите на защитената зона и върху природозащитни цели на защитената зона, като се дефинират процентите на влияние спрямо информацията от стандартния формуляр и направеното картиране в рамките на площта, което да определи влиянието като незначително, умерено или значително.

Друго предложение на камарата е да се преразгледа досегашната практика да се извършва оценка за съвместимост при съгласуване на годишните работни проекти по чл. 82 от ЗПБ. В тези случаи според експертите на БМГК не следва да се изисква извършването на оценката, тъй като предвидените дейности в годишните работни проекти са съставна част и етап от утвърдените цялостни проекти за отработването на находището, които са влезли в сила, се казва още в писмото.

Направените предложения са в смисъла на предходни писма на БМГК до МОСВ, с които се искат и други промени в посочените нормативни документи.

За допълнителна информация:
Юлия Христова
Връзки с обществеността, БМГК
Тел.: 02/ 822 93 73. Моб. : 0884 255 127
e-mail:
bmc@mb.bia-bg.com