Дата: 26.02.2019

Източник: Аутомотив Клъстер България

Прочетено: 2613

 • Създава се Европейска мрежа на автомобилните клъстери (EACN).
 • Общо, EACN обхваща почти 1 400 компании и изследователски институти (над 50 % от тях малки и средни предприятия) с над 300 000 служители.
 • Основната цел е обмен на знания в следните области: продукти, производство, процеси, персонал (4-те П).

Клъстерните организации Automotive-bw (Германия), Bayern Innovativ (Германия), Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (Испания), Galician Automotive Cluster (Испания), European Automotive Strategy Network (Нидерландия), Сдружение „Аутомотив Клъстер България” (България), Pôle Véhicle du Futur (Франция), Сръбски Автомобилен Клъстер (Сърбия) и Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (Полша) се обединяват в Европейска мрежа на автомобилните клъстери (EACN), като си поставят следните цели:

 • Кандидатстване за получаване на знак за интелигентна специализация като Европейско стратегическо клъстерно партньорство (ESCP) след публикуване на поканата за предложения от Европейската Комисия (предводено за 2017 г).
 • Изграждане и/или повишаване на доверието между партньорите и техните членове чрез:
 • Придобиване на нови знания в хода на съвместни проекти чрез:
 • Споделяне и разпределяне на финансовия риск, свързан с нови инструменти.
 • Генериране на нови бизнес възможности.
 • Всякакви други действия, за каквито партньорите могат да вземат решение в даден момент.
  • Организиране на междуклъстерни инициативи като напр. B2B и C2C (Cluster-to-cluster) опознавателни събития.
  • Общи щандове на различни изложения.
  • Покани към партньори и техните членове за участие в местни събития, организирани от даден партньор.
  • Междуклъстерни уъркшопи за насърчаване на креативността.
  • Общи проекти за иновация и сътрудничество.
  • Сравняване на най-добри практики и успешни действия на различните партньори и техните членове.
  • Съвместно разработване на продукти, решения и процеси от членове на клъстерите. 

Партньорите решиха да концентрират своите общи усилия върху Индустрия 4.0 – Завод на бъдещето – Промишлена модернизация, при следните четири стратегически компонента:

 • Продукти: нови материали, концепции за нови превозни средства и пр.
 • Производство: допълващо производство, оптимизиране на веригата за доставка и пр.
 • Процеси: дигитализация, нови и иновативни производствени инструменти и пр.
 • Персонал: подобряване на работната среда, обучение/образование, умения 4.0 и преквалификация за запълване на пропуските в професионалните умения и пр.

Изброените по-горе клъстери включват повече от 1 400 членове - компании и изследователски институти, от които над половината са малки и средни предприятия (МСП). Общо клъстерите членове на EACN имат над 300 000 служители.

Поглед върху общата ситуация:

Автомобилният сектор в Европа изпитва сериозни затруднения поради актуални тенденции като електрическите автомобили, споделените пътувания, автономно движещите се и свързаните посредством технологии коли. Допълнителен натиск оказват и нови конкуренти като напр. Tesla, Google, Uber или Apple, които навлизат на пазара с нови продукти и услуги. За да задържи или повиши нивото на своята конкурентоспособност, европейската автомобилна индустрия трябва да има иновативен подход към продуктите, производството, процесите и персонала. Промишлената модернизация, индустрията на бъдещето или Индустрия 4.0, както я наричат, са ключовите платформи, позволяващи да се произведат отлично адаптирани, икономични и устойчиви превозни средства, което на свой ред ще помогне на Европа да запази глобалната си лидерска позиция в тази област.

Клъстерите се определят като „обединения по географски признак на индустрии и сходни предприятия, свързани помежду си на базата на общи познания, умения, влагани материали, пазарно търсене и/или други връзки”[1]. Те представляват балансиращ фактор, който засилва конкурентоспособността на членовете им. По тази причина, Европейската Комисия насърчава създаването на клъстери, както и сътрудничеството между отделни такива. През май 2016 г., Европейската Комисия публикува Покана за изразяване на интерес „Към Европейските стратегически клъстерни партньорства (ESCP) за инвестиции в интелигентна специализация” в сферата на промишлената модернизация[2]. Предвижда се на избрани Европейски стратегически клъстерни партньорства да се раздадат т.н. Европейски знаци. По този начин, Европейската Комисия помага на клъстерите и техните членове да си сътрудничат в международен и между-секторен аспект, да създават иновативни решения в интерес на конкурентоспособността и не на последно място, да стимулират общи бизнес начинания и инвестиции, а оттам и цялостен икономически растеж.

В конкретния случай, всички партньори са клъстери, ориентирани към автомобилния сектор, сред които има Производители на оригинално оборудване (ПОО), МСП, но също и членове от академичната и институционалната сфери. Изграденото партньорство ще способства сътрудничеството между клъстерите и техните членове.

За клъстерите:

 • Automotive-bw

automotive-bw обединява компетенциите на автомобилната индустрия в цялата провинция Баден-Вюртемберг и по-конкретно се стреми да подпомага малки и средни доставчици на части в тяхната структурна трансформация и в разработването на бизнес модели, ориентирани към бъдещето.

Покриващата цялата страна мрежа е основана през 2010 г. по инициатива на Министерството на икономиката на Баден-Вюртемберг със средства на Европейския фонд за регионално развитие (EFRE). В рамките на тази платформа си сътрудничат добре познати играчи: производители на автомобили и доставчици на автомобилни части, фирми за услуги, университетски звена, изследователски институти и асоциации. Целта е постигането на систематичен напредък в изграждането на мрежа между представителите на автомобилната индустрия в страната и промотирането на сътрудничества в развойната дейност. Като се има предвид, че ПОО и доставчиците на системи работят в мрежа и си сътрудничат по целия свят, малките и средни доставчици на части също трябва да бъдат насърчени да обединят силите си посредством различни форми на сътрудничество. Днес automotive-bw представлява непосредствено 70 автомобилни компании (40 % от тях МСП) със 70 800 пряко наети служители, като обслужва над 2 000 други компании на територията на Баден-Вюртемберг, ангажирани в автомобилната индустрия.

Сътрудничеството между партньорите в мрежата, най-вече между агенции за регионално бизнес развитие или автори на инициативи на Търговските камари в страната, се координира от RKW Baden-Württemberg – служба, изпълняваща ролята на централна финансираща организация и седалище на automotive-bw. Освен това, организацията стои зад обхващащи цялата страна инициативи и събития като ежегодната „Конференция на доставчиците на части за автомобилната индустрия”. Поддържа се тясно сътрудничество и с държавните агенции e-mobil BW и Leichtbau BW. automotive-bw е носител на знака за качество „Cluster Excellence Baden-Württemberg” от февруари 2015 г. www.automotive-bw.de

 • Bayern Innovativ

Bayern Innovativ GmbH е баварската организация за иновации, технологии и обмен на знания. Тя подпомага представители на индустрията и науката във всички фази на веригата на стойността, предоставяйки индивидуализирани услуги за повишаване на динамиката в иновациите. Bayern Innovativ функционира в пресечните точки на различни индустрии и технологии. Целта е да се изгради екосистема от динамични мрежи за ускоряване на свързания с иновациите процес. Организацията има свои собствени клъстери (Energy Technology, Automotive и New Materials), но също така се занимава с изграждане на партньорства с други клъстери от провинция Бавария и свързване в мрежа на ключовите играчи в баварския сектор на иновациите. www.bayern-innovativ.de/

 • European Automotive Strategy Network

През 2008 г. бе поставено началото на EASN като платформа за различните региони и клъстери в Европа, заети в автомобилната индустрия, и включените в тях компании, институти и органи. Чрез своите клъстери и други партньори, EASN работи за по-доброто познаване на ситуацията в различните региони, достъпа до автомобилната индустрия и ангажираните с нея институти и университети в съответните региони, тесните контакти с МСП от тези региони и връзките с местните, националните и европейските правителствени служби. www.easn.eu/

 • CEAGA (Galician Automotive Cluster)

Galician Automotive Cluster (CEAGA) обхваща целия автомобилен сектор в Галиция - регион в северозападната част на Испания, който играе важна роля в производството на автомобили и автомобилни части на европейско ниво. Мисията на CEAGA е да развива проекти за сътрудничество с цел повишаване на конкурентоспособността. След повече от двадесетгодишно съществуване, днес CEAGA е стабилна структура, помагаща на сектора да развива инициативи с голяма стратегическа стойност и да поставя нови компании на картата на галицийската икономика. От основаването на клъстера, броят на неговите членове се е увеличил с над 100 %: от първоначалните 37 фирми до днешните 113 дружества (вкл. Центъра на Групата PSA в гр. Виго и Галицийският автомобилен технологичен център), влизащи в състава на CEAGA към днешна дата. CEAGA представлява 113 автомобилни компании (60 % от които са МСП), 19 850 пряко ангажирани работници и оборот от 8,32 милиона евро. От 2013 г. Galician Automotive Cluster е притежател на сертификат „Златен знак”, предоставен от Европейския секретариат за анализ на клъстерите (ESCA). CEAGA е първият клъстер в сферата на автомобилната промишленост, който получава това отличие. Уебсайт: www.ceaga.com

 • Сдружение „Аутомотив Клъстер България”

Основана през м. юли 2012 г., АКБ е организация с нестопанска цел, представляваща интересите на производители на автомобили, доставчици и фирми за предоставяне на услуги на автомобилната индустрия в България. Тя се стреми към полезно взаимодействие между членовете на клъстера и поддържане на ръст и конкурентоспособност в бизнеса чрез участие в международни съвместни проекти, изследвания и професионални обучителни програми с автомобилна насоченост. АКБ е активен партньор на международната автомобилна мрежа. Нейният „гръбнак” са водещи международни ПОО и компании за доставка oт първо ниво.

Към момента, регистрираните членове на АКБ са 67, а над 10 компании преговарят за членство. Нашите членове са национални и международни дружества, обхващащи над 50 000 служители в България и повече от 650 000 души по света. Това са компании, произвеждащи тапицерии, седалки, кабели, пластмасови компоненти, части за климатични системи, както и микрочипове за двигатели, сензори, гумени уплътнения, стъкла, пружини, електроника, филтри, алуминиеви профили, осветителни системи, колани и др., и то не само за автомобили от средния клас, а и за луксозния сегмент. Основните дейности на АКБ се свързани с развитието и управлението на проекти по различни програми на ЕС; услуги за членовете като напр. обучения, семинари, кръгли маси, дни на доставчика и пр.; свързване в мрежа с автомобилни клъстери от цяла Европа; инициативи за промени в националното законодателство в интерес на индустрията; сътрудничество в развойно-проучвателната дейност и новите продукти и услуги с висока добавена стойност. www.automotive.bg

 • Pôle Véhicle du Futur

Pôle Véhicule du Futur (PVF) е един от водещите автомобилни клъстери в Европа, базиран в източната част на Франция. Клъстерът обединява промишлени предприятия и изследователски институти в областта на автомобилите на бъдещето и мобилността. Основната цел е да се създадат решения за превозните средства на бъдещето и мобилността чрез стартиране на проекти на базата на съвместни проучвания, за разработване на почти готови за пазарна реализация иновативни продукти или услуги, както и чрез подобряване на промишлената резултатност на компаниите напр. със средствата на т.н. „стегнато производство” или Индустрия 4.0.

PVF има 375 члена, които досега са си сътрудничили в 164 външно финансирани проекта, вкл. 27 на ЕС, на обща стойност 563 милиона евро. PVF е спечелил „Европейски златен знак за качество”, натрупал е сериозен опит в европейските програми за проучване и сътрудничество благодарение на участието си в осем проекта за НИРД на ЕС и поддържа бизнес отношения с множество френски и европейски клъстери. Целевите пазарни ниши и стратегически бизнес сегменти на PVF са: композити и нови материали; рециклиране; автомобилни части; електромобили и силови агрегати, задвижвани с батерии/горивни клетки; инфраструктура за презареждане; услуги, свързани с ITS и мобилността. www.vehiculedufutur.com/en

 • Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

Клъстерът Silesia Automotive & Advanced Manufacturing е основан през 2011 г. и покрива три региона в южната част на Полша: Силезки, Малополски и Ополски. Над 1 089 компании са активни в автомобилния сектор в тази зона, 57 от които са официални членки на клъстера. Няколко други компании (повечето от тях разположени на територията на Специалната икономическа зона на гр. Катовице) участват в дейностите на клъстера в отделни случаи. Сред членовете на клъстера присъстват 8 изследователски организации и университета и 3 организации за подпомагане на бизнеса. Ключовите фактори за успех са: непрекъснати подобрения в процесите и производството, продуктивност и мотивация на служителите, нови технологични компетенции и мрежи от местни доставчици. Значението на динамичните и гъвкави производствени технологии е основополагащо за дейностите на клъстера в сферата на съвременното производство. Клъстерът организира уъркшопи, срещи, анализи на сравними резултати, събития за търсене на партньори и развойни проекти. silesia-automotive.pl/en

 • Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

Каталонският клъстер за автомобилната индустрия (CIAC) е сдружение с нестопанска цел отворено за компании от автомобилната промишленост, базирани в Каталония, и ангажирано с научноизследователска и развойна дейност и иновации. CIAC работи за повишаване конкурентоспособността на автомобилната индустрия като движеща сила на каталонската икономика, чрез реализацията на успешни проекти. CIAC е способствал изработването на много проекти, свързани с Индустрия 4.0 и автоматичната, електрическата и споделената мобилност и е оказал реално въздействие върху сектора на национално ниво. CIAC също така има собствена Платформа за управление на проекти и е подкрепил активно създаването на Автомобилния център за професионално обучение (CFPA) в гр. Марторел, в чийто управителен съвет клъстерът участва.  
Въпреки, че е създаден едва в началото на 2013 г., този млад клъстер се разрасна бързо и днес е един от най-големите в Испания, с цели 185 члена (74 % - МСП), като над 80 % от тях са индустриални производители. Също така, това е единственият клъстер в страната, в чийто състав влизат двама производители на оригинално оборудване (ПОО): Seat и Nissan. CIAC представлява около 44 200 пряко наети работници и 19,1 милиона евро оборот. www.ciac.cat/en

 • Сръбски Автомобилен Клъстер

Мрежата на Сръбския Автомобилен Клъстер (АК Сърбия) включва сръбски компании и институции, произвеждащи автомобилни части и компоненти и предоставящи услуги в автомобилния сектор. АК Сърбия е активен в цялата страна.

Мисия: Свързването на бизнес дейности и обединяването в мрежа на научни, развойни и обществени институции, което ще подпомогне създаването на синергии и стартирането на съвместни развойни проекти, за да се достигне желаното ниво на качество и се изгради разпознаваем бранд. Това също така ще допринесе за засилването на международната конкурентоспособност на нашите членове.

Визия: АК Сърбия функционира като централна мрежа на производителите на автомобилни части и компоненти в Сърбия, които вече са част от международни вериги за доставка. www.acserbia.org.rs/en/

 

[1]     Delgado, Mercedes; Porter, Michael; Stern, Scott (2014): Defining Clusters of Related Industries. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research

[2]     EC European Commission (2016): Towards European Strategic Cluster Partnerships for smart specialisation investments. Call for Expression of Interest. DG GROWTH, www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/ call_for_the_expression_of_interest_escp_s3_may2016_final.pdf, [19/05//2016]