Дата: 06.11.2019

Източник: БСК

Прочетено: 1296

Създаването на Консултативен съвет по киберсигурност (КСК) към БСК одобри на днешното си заседание Управителният съвет на Камарата. Съветът ще подпомага УС на БСК, като ще изготвя становища и анализи, ще прави предложения за нормативни промени и ще консултира членовете на Камарата по въпросите на киберсигурността, а членовете на Съвета ще представляват БСК в работни групи и консултативни органи към държавни институции. Координатор на Съвета ще бъде Ясен Танев – председател на УС на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер (БАРБС), член на БСК. В състава на Съвета са поканени за участие експерти от членуващи в БСК фирми и организации.

В днешно време на технологично развитие и интензивно внедряване на иновации, компаниите все по-често срещат предизвикателство в това да защитят най-важното си притежание, а именно информацията. Днес над 10000 кибератаки на всеки час се случват в световен мащаб. Успешната стратегия за киберсигурност трябва непрекъснато да се развива, за да върви в крак с променящите се стратегии и технологии, използвани от хакерите. Този процес изисква многостранни усилия и познания, за да отговори адекватно на непрекъснато нарастващата сложност на киберзаплахите и нуждите за сигурност на всяка организация. Именно това провокира идеята за създаването на Съвета по КСВК към БСК.

Управителният съвет на БСК утвърди и предложения на БСК за реформа на висшето образование. С предложенията БСК подчертава необходимостта от провеждане на своевременно, широко и пълноценно обсъждане на необходимите решения и мерки за цялостна реформа на висшето образование (ВО) с участие на ръководствата на висшите училища и университети, Съвета на ректорите, Министерство на образованието, национално предавателни и браншови сдружения на работодателите и работниците и други заинтересовани страни. Основна цел на този дебат следва да бъде приемане на амбициозна и осъществима стратегия за развитие на висшето образование до 2030 г., отговаряща на съвременните предизвикателства, на протичащата цифровизация на глобалната икономика в съответствие с подхода и принципните промени на Закона за висшето образование, внесени в 44-то Народно събрание.

На днешното си заседание Управителният съвет прие за пълноправни членове на БСК шест компании, както следва:

  1. МЛАДЕЖКИ БИЗНЕС ЦЕНТЪР /МБЦ/, Youth Business Center /YBC/, с предмет на дейност „Популяризиране на образованието, предприемачеството, здравословния начин на живот и активната спортна дейност, чрез организиране на спортни и други събития, семинари, обучения, фестивали и всякаква друга незабранена от закона дейност насочена към постигане на целите на сдружението“. МБЦ е частен, но достъпен бизнес център, предлагащ стимулираща програма и подкрепяща среда. Обединява класическите изпитани модели, с иновативна методика и опита на предприемачи, успели ментори и професионалисти в своята област. Старши лидерски екип и менторите в МБЦ са хора с опит в реалния бизнес, успешни в работа си и в същото време с афинитет към децата. Гост менторите в МБЦ са успели личности в България, които искат да предадат опита си на новото поколение. Те показват на децата успешни програми и модели в бизнеса, като ги подготвят да мислят креативно и да адаптират моделите според текущи ролеви ситуации.
  2. “ВИП РЕЗИДЕНСИ“ ООД е с основен предмет на дейност „Инвестиции във финансови инструменти, недвижимост и предприятия“. VIP Residency е реномирана компания, управлявана от висококвалифицирани многонационални професионалисти, с повече от 10 години опит в публичната администрация, различни европейски държавни институции и компании, занимаващи се с имиграция чрез инвестиции в страните-членки на Европейския съюз. Чрез своите офиси в Унгария, Кипър, България и ОАЕ, компанията улесни стотици инвеститори и техните семейства от цял свят, за да постигнат целите си.
  3. „АЙРИС СОЛЮШЪНС“ ООД е с основен предмет на дейност „Информационни услуги, обработка и въвеждане на данни, уеб услуги по доставяне на софтуерни приложения, посредничество, агентство, сделки с обекти на интелектуална собственост и др.“. Дружеството е създадено в началото на 2018 г. и разработва продукти в областта на отвореното банкиране, което стана възможно с имплементирането на втората платежна директива на ЕС /PSD 2/, в това число: Мобилно приложение за доставка на информация по сметка, Мобилно приложение за иницииране на плащане, Платежен терминал по смисъла на PSD2, Платформа за сделки с недвижими имоти финансирани с ипотечен кредит. „Айрис Солюшънс“ ООД е лицензирана платежна институция от БНБ с лиценз по чл. 4 т.7 и т.8 от ЗПУПС, позволяващ предлагането на услуги по доставка на информация по сметка и иницииране на плащане.
  4. ”АЙГОЛД“ ЕООД е с основен предмет на дейност „Сделки с инвестиционно злато, обмен на валута, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях“. Дружеството стартира своята дейност през юли 2019 г. и се занимава с търговия на физическо притежание на инвестиционно злато под формата на инвестиционни кюлчета и монети. Базовите цени, които компанията предлага, са конкурентни, поради оптимизирани разходи, тъй като не разполагат с множество локации, персонал и тежък административен апарат. Гамата е съставена само от световно ликвидни инвестиционни продукти. Умишлено не са включени подаръчни продукти, продукти с високи надценки, продукти на ръба между инвестицията и нумизматиката и всичко друго, което облагодетелства повече дилъра, отколкото клиента.
  5. „ДЕНКЩАТ - БЪЛГАРИЯ“ ООД е с основен предмет на дейност „Консултантска дейност в областта на опазване на околната среда и природата, устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност на енергийния мениджмънт, опазването на климата, както и развитие и управление на такива проекти и др.“. Дружеството е създадено преди повече от десет години като консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал. Богатото портфолио на компанията и експертиза дават възможност да работят за клиенти от разнообразни индустрии, като си партнират с бизнес и неправителствени организации, градове и общини. „Денкщат България“ изготвя доклади, стратегии и проучвания в областта на устойчивото бизнес развитие; социално-икономически оценки; оценки на екологични политики, програми и проекти; системи за управление на околната среда и енергията; инвентаризация на парникови газове; оценка на жизнения цикъл на продукти; опазване на природата; управление на заинтересовани страни; управление на данни в областта на околната среда; инвестиции в местните общности и др. „Денкщат България“ ООД е част от Групата denkstatt, основана през 1993 г. във Виена. Групата има 7 офиса в 5 държави (Австрия, България, Унгария, Румъния, Словакия), с централен офис във Виена.
  6. “КРУДЛ“ ЕООД е с основен предмет на дейност „Компютърно програмиране“. „Крудл“ ЕООД е софтуерна компания, която има дългогодишен опит в предоставянето на качествен софтуер за крайни клиенти, като решават проблеми с разработване на висококачествен Enterprise софтуер. Екипът на компанията има дългогодишен опит в изграждането на местни и хибридни мобилни приложения за своите клиенти (от Android до IOS).

вж. СНИМКИ