28.01.2020

Европейски институт и Българска стопанска камара съвместно изпълняват проект „Граждани и бизнес - партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки“, финансиран от ОП „Добро управление“.

Текстилът е изключително важен за съвременния човек с удобства за домове, офиси и обществени сгради и с облекло за хората.

Успоредно с това, производството и потреблението на текстил предизвикват редица вредни въздействия върху околната среда и климата чрез използване на вода, земя, химикали и отделяне на парникови газове и замърсители.

Ето защо, вниманието върху отпадъците от текстил в резултат на употребата на този тип изделия е изключително важно за страната ни, както и за страните от ЕС. В законодателния пакет „Кръгова икономика“, приет през 2018 г., вече беше включена цел за страните от ЕС – до 2025 г. отпадъците от текстил да бъдат разделно събирани.

Компаниите, работещи в областта на текстила (пускащи текстилни изделия на пазара) и публичните органи все повече виждат потенциалните икономически и социални ползи от въвеждане на принципите на кръговата икономика в текстила. Наред с това, през 2019 г., ЕК определи текстила като „приоритетен“ продукт за кръговата икономика. Заедно с отпадъците от опаковки, хранителните отпадъци, излезли от употреба електрически уреди и другите масово разпространени отпадъци, като приоритетни са включени и текстилните, строителните отпадъци и мебелите.

Европейски институт и Българска стопанска камара съвместно изпълняват проект „Граждани и бизнес - партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки“, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Двете организации обединиха усилията си за проучване на съществуващи практики на управление на отпадъците от текстил в ЕС и заедно с представители на общините и бизнеса обсъдиха възможните решения на идентифицираните проблеми с отпадъците от текстил. 

Чуйте

Илиана Павлова - директор на Център "Чиста индустрия" в Българска стопанска камара и Николай Михайлов -  консултант по устойчивo управление на ресурсите в denkstatt България, на гости на Дарик радио.

В България има пилотни проекти за разделно събиране на текстилни стоки, а в София вече има над 50 контейнера и гражданите могат да изхървлят разделно текстила.

 

Дата: 28.01.2020

Източник: Дарик радио

Прочетено: 4930